dr. Kiss Elek - teológiai és pedagógiai író, műfordító, unitárius püspök

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Nagymedeséren született 1888. március 28- án, elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 1900-ban a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium tanulója lett. Középfokú tanulmányait a kolozsvári Unitárius Kollégiumban folytatta, s l908-ban sikerrel letette az érettségi vizsgát. Még ebben az évben a Ferencz József Tudományegyetem latin-magyar szakos hallgatója lett, a következő évben a kincses város Unitárius Teológiai Akadémiájára kérte felvételét. Főiskolai tanulmányait 1913-ban fejezte be, bölcsészeti doktori diplomát és lelkészi képesítést szerzett, s kiváló tanulmányi eredményeinek elismeréseként az Egyházi Képviselő Tanács két évre az oxfordi Manchester College-ba küldi.

kiss elek 1

1915-ben kezdte meg lelkészi szolgálatát Kissolymosban, 1921-ben a Teológiai Akadémia ószövetségi tanszékére rendes tanárnak nevezték ki. 1938-ban főjegyzőnek, l946. szeptember 15-én a városunkban tartott zsinaton püspöknek választották meg. Az unitárius egyház 27. főpásztoraként nemes megbízatását egészen haláláig betöltötte.
Széleskörű hivatali teendői mellett számos egyházi lap (Unitárius Egyház, Unitárius Közlöny, Teológiai Akadémiai Értesítő, Keresztény Magvető, Erdélyi Szemle) szerkesztője vagy segédszerkesztője, az Unitárius Evangélium alapítója. Írásait közölte a Pásztortűz, a Világosság és az angol Christian Life.

Irodalmi munkásságát pedagógiai értekezések publikálásával kezdi (A személyiség pedagogikájának alaptényezőiről, Kolozsvár, l913, Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya, uo. 19l6). Alapvető teológiai munkáját Az isteni törvény útja címmel tette közzé (Kolozsvár, 1939), s kiadta Bölöni Farkas Sándor Utazás Észak-Amerikában c. úti beszámolóját is. Varga Bélával közösen jelentették meg A család könyve c. kötetet. A tudomány és a vallás viszonyát vizsgálja A világ fejlődése az atom szemléletében (Kolozsvár, 1946) és az Unitárius Káté (Kolozsvár, l968) c. műveiben. Székelykeresztúron jelentette meg Carpenter Estlin J. A kereszténység helye a világ vallásai között (1923) c. fordítását.

Múzeumunk mély tisztelettel emlékezik a tudós főpapra és közéleti személyiségre, hiszen az ő személyes aláírását viseli az az l946-ban keltezett E.KT. átírat, mely az unitárius gimnáziumban jóváhagyja az iskolai múzeum megnyitását: „…engedélyezzük, hogy a néprajzi múzeum elhelyezésére a tornaterem karzata és a hozzávezető folyosórész alakíttassék át, tekintettel arra, hogy a karzat ilyen irányú felhasználása nem jelentene semmi hátrányt a tornateremre. Tudomásul vesszük azt is, hogy az átalakítási és berendezési költségek fedezésére Molnár István afia gyűjtést indít és tanulók segítségével a szükséges összeget előteremti úgy, hogy az nem fog sem a gimnáziumnak, sem az egyházi hatóságnak külön terhet jelenteni.”

Az ökuménia szellemében a testvéregyházak közös együttműködését szorgalmazta, s nem véletlen, hogy sírjánál Márton Áron katolikus püspök e megható szavakkal búcsúzott: „Jó embernek ismertük őt, megértő, türelmes embernek, emberi és vallási szempontból egyaránt. Elnéző volt az emberi gyarlóságok és hibák iránt, másvallású embertársai felé pedig szinte kereste az alkalmat, hogy becsülésének kifejezést adhasson.
Az apostollal vallotta, hogy a hit jócselekedet nélkül holt. Erről a sok ember tanúskodik, akik erkölcsi vagy anyagi ínségükben Hozzá fordultak segítségért. Mondják, hogy senkit sem bocsátott el üres kézzel… És hűséges volt küldetése teljesítésében.”

1971. december 7-én hunyt el, hamvai a Házsongárdi temetőben nyugszanak.

Fülöp Lajos

 

Cikkmegtekintések találatai
505016

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala most már elérhető a facebookon is!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2020 - Székelykeresztúr Város Önkormányzata    |    hosting by gsystems.ro

Search