Hotărâri - 2015

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Hotărârile consiliului local din anul 2015  
1/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC. Acatel SRL.

pdf
2/2015

Privind aprobarea listei de prioritate în vederea repartizării locuinţelor construite de către ANL, destinate închirierii.

pdf
3/2015

Privind aprobarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a Capelei mortuare Filiaş, aflat în proprietatea privată al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
4/2015

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. harghitei bl. PO A, apartament 7, jud. Harghita.

 
5/2015

Privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
6/2015

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2015.

pdf
7/2015

Privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2015.

pdf
8/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil să voteze la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare-prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, inclusiv anexele acestora, anexă la Contractul de delegare nr. 22/202.662/2010.

pdf
9/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic Zeyk Domokos şi lista obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
10/2015

Privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş pe anul 2014.

pdf
11/2015

Privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş pe anul 2015.

pdf
12/2015

Privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Kibedi Klara.

 
13/2015

Privind retragerea atestării şi aprobarea atestării noului administrator al asociaţiei de proprietari nr. 4 din cart Timafalvi.

pdf
14/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
15/2015

Privind aprobarea Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret şi pentru cultele religioase din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
16/2015

Pentru aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2015.

pdf
17/2015

Privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
18/2015

Privind transformarea funcţiei publice de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional asisten, în funcţia publică de execuţia referent, clasa III, grad profesional superior.

pdf
19/2015

Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului Molnar Istvan, Bibliotecii orăşeneşti şi aparatului propriu al Consiliului Local.

pdf
20/2015

Privind aprobarea trecerii unui teren cu vegetaţie forestieră în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
21/2015

Privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a oraşului Cristuru Secuiesc a sistemului de canalizarea a localităţii Cristuru Secuiesc, realizat prin programul Reabilitarea staţiei de epurare a apelor urbane şi extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile oraşului, şi înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe.

pdf
22/2015

Privind modificarea Inventarului bunurilor proprietatea publică a oraşului Cristuru Secuiesc, cuprinse în anexa nr. 6 la Contractul de delgare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.

pdf
23/2015

Privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren extravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
24/2015

Privind aprobarea contractului de colaborarea cu SC. Hargita Line SRL, Cristuru Secuiesc.

 
25/2015

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate în str. Zata.

pdf
26/2015

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei bl. POA/8, jud. Harghita

 
27/2015

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei bl. POA/13, jud. Harghita

 
28/2015

Privind aprobarea devizului recalculat în urma derulării procedurilor de achiziţie publică la obiectivul de investiţie Reabilitare str. Ady Endre, finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

pdf
29/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie Reabilitare str. Bem Jozsef şi str. Graului, în vederea accesării de fonduri din Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

pdf

30/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei Reabilitare str. Morii, precum şi depunerea cererii de eincludere a investiţiei în Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2015.

pdf

31/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei Reabilitare str. Mihai Eminescu, precum şi depunerea cererii de includerea investiţiei în Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2015.

pdf

32/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici şi valorici în vederea  finanţării investiţiei Lucrări de intervenţie locală la subsolul clădirii Molnar Istvan din Cristuru Secuiesc.

pdf

33/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici şi valorici în vederea  finanţării investiţiei Reabilitarea clădirii Centrului de sănătate (fostul spital) din Cristuru Secuiesc.

pdf

34/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei Reabilitare str. Harghitei, precum şi depunerea cererii de includerea investiţiei în Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2015.

pdf

35/2015

Privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2014.

pdf
36/2015

Privind alegerea d-lui consilier Fekete Domokos ca preşedinte de şedinţă.

pdf
37/2015

Privind aprobarea Bilanţului contabil şi Raportului de gestiune asupra activităţii financiar contabile pe anul 2014 al SC. Acatel SRL.

pdf
38/2015

Privind aprobarea suspendării temporare a activităţii Sc. Acatel Srl.

pdf
39/2015

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3536/2008, încheiat cu Sc. Acatel Srl.

pdf
40/2015

Privind aprobarea Convenţiei nr. 6064/2015 şi a Contractului nr. 6124/2015 cu Consiliul Judeţean Harghita şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita. 

pdf
41/2015

Privind prelungirea duratei contractelor de dare în folosinţă gratuită a unor părţi din clădirea situată în str. Libertăţii nr. 22

pdf
42/2015

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico economici împreună cu co-finanţarea proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional Sc. Compania Aquaserv Sa. Tîrgu Mureş”.

pdf
43/2015

Pentru aprobarea modificării HCL. nr. 158/2009 privind aprobarea plăţii unor garanţii pentru executarea lucrărilor de branşament în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
44/2015

Privind aprobarea actului adiţional nr. 1418/2015 la contractul pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1343/2014, încheiat cu Caritas Alba Iulia

pdf
45/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale Petofi Sandor şi lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
46/2015

Privind aprobarea modificării preţurilor de salubrizare în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
47/2015

Privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 261/2001.

pdf
48/2015

Privind aprobarea divizării unui mijloc fix din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
49/2015

Privind aprobarea închirierii directe a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 
50/2015

Privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009.

pdf
51/2015

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2523/2009.

 
52/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 11 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
53/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 2042 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
54/2015

Privind transformarea funcţiei de muzeograf I în funcţia de muzeograf IA ca urmare a promovării.

pdf
55/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2014 şi lista mijloacelor fixe propuse pentru casare.

pdf
56/2015

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014.

pdf
completare:
pdf
57/2015

Privind desfiinţarea Fundaţiei „Centrul cultural şi de cercetare Petofi Sandor”.

pdf
58/2015

Privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
59/2015

Privind aprobarea suspendării temporare a activităţii SC. Acatel SRL.

pdf
60/2015

Privind aprobarea preluării în custodie a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Sc. Acatel Srl. Cristuru Secuiesc.

pdf
61/2015

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 803/2014, încheiat cu Sc. Acatel Srl.

pdf
62/2015

Privind aprobarea închirierii directe a unui imobil către Sc. Compania Aquaserv Tîrgu Mureş, filiala Cristuru Secuiesc.

pdf
63/2015

Privind aprobarea închirierii unor bunuri aflate în proprietatea oraşului, către Sc Compania Aquaserv Tîrgu Mureş, filiala Cristuru Secuiesc.

pdf
64/2015

Privind aprobarea proiectului Actului Adiţional de modificare al art. 36 din Contractul de delegare , precum şi Politica tarifară – anexă la Contractul de delegare – actualizate în concordanţă cu Actul adiţional nr. 2 la Contracul de credit.

pdf
65/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului teoretic Orban Balazs şi lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
66/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 22 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
67/2015

Privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 2545/2005.

 
68/2015

Privind predarea a 4 centrale termice aferente blocurilor ANL, pentru menţinerea în funcţiune, către Asociaţia de proprietari nr. 3 Cristuru Secuiesc.

pdf
69/2015

Privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Harghita” a drumului Kordaberek în lungime totală de 600 m şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Harghita pe o perioadă de 49 ani. 

pdf
70/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
71/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea „Ranforsare trotuare în p-ţa Libertăţii din oraşul Cristuru Secuiesc”.

pdf
72/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea „Amenajarea staţie autobuz şi taximetrie în oraşul Cristuru Secuiesc”.

pdf
73/2015

Privind aprobarea excedentului bugetar al instituţiilor de învăţământ pe anul 2014.

pdf
74/2015

Privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.

 
75/2015

Privind alegerea d-lui consilier Ratz Istvan ca preşedinte de şedinţă.

pdf
76/2015

Privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 4786/2005.

pdf
77/2015

Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5914/2010.

pdf
78/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI „Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare.

pdf
79/2015

Privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Zăvoi Burlan Marian.

pdf
80/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru unele lucrări de investiţii ce urmează a se realiza în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
81/2015

Privind aprobarea acordării distincţiei onorifice „Pro Cultura” al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2015.

pdf
82/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
83/2015

Privind aprobarea lucrărilor de investiţii al apartamentului de serviciu situat în str. Harghitei bl. P5 ap. 17.

pdf
84/2015

Privind aprobarea înfrăţirii oraşului Cristuru Secuiesc cu localitatea Zenta din Republica Serbia.

pdf
85/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI. Aqua Invest Mureş aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de apă şi de canalizare.

pdf
86/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI. Aqua Invest Mureş modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC. Compania Aquaserv SA. şi în consecinţă aprobarea noului Regulament al serviciului.

pdf
87/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
88/2015

Privind acordarea decoraţiilor „Merite deosebite ân domeniul dezvoltării economice al oraşului Cristuru Secuiesc” în anul 2015.

pdf
89/2015

Privind aprobarea modificării prin act adiţional al contractului de concesiune nr. 4230/2015, încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
90/2015

Privind aprobarea modificării prin act adiţional al contractului de concesiune nr. 4230/2015, încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.

 
91/2015

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL din blocul de locuinţe din str. Harghitei Bl. POA.

pdf
92/2015

Privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 în cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
93/2015

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Contractul de intervenţie nr. 2833/2008, încheiat cu Asociaţia Pompierilor Voluntari Villam-Fulger din oraşul Cristuru Secuiesc.

 
94/2015

Privind aprobarea consumului normat al tractorului aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
95/2015

Privind înregistrarea oraşului Cristuru Secuiesc în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor, utilizând cardul bancar (SNEP).

 
96/2015

Privind aprobarea suportării de către oraşul Cristuru Secuiesc a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare a plăţii electronice în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local.

 
97/2015

Privind aprobarea realizării investiţiei „Realizarea pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc”, faza I.-a, în lungime de 1708 m.

 
98/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

 
99/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare strada Bem Jozsef şi strada Grâului”, şi asigurarea cofinanţării în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

 
100/2015

Privind aprobarea exploatării şi valorificării a volumului de masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

 
101/2015

Privind alegerea d-lui consilier Palffy Zoltan ca preşedinte de şedinţă.

 
102/2015

Privind modificarea Hotărârii nr. 48/2015 privind aprobarea divizării unui mijloc fix din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
103/2015

Privind darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri, aflat în proprietatea privată a oraşului Cristuru Secuiesc, către Şcoala Gimnazială Petofi Sandor.

pdf
104/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 272,24 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
105/2015

Privind prelungirea duratei contractului de concesuine nr. 3254/2000.

pdf
106/2015

Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
107/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
108/2015

Privind transformarea funcţiei de conducător autospecială în funcţia de servant pompier.

pdf
109/2015

Privind declararea ca staţiune turistică de interes local al staţiunii „Băile Soskut” din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
110/2015

Privind interzicerea temporară de a executa noi racorduri la utilităţile comunale pe infrastructura stradală modernizată.

pdf
111/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 104 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
112/2015

Privind mandatarea reprezentantului  AGA, d-l Kolumban Sandor Gabor, pentru contractarea unui împrumut la şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor al SC. Compania Aquaserv SA. din 10 noiembrie 2015.

pdf
113/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
114/2015

Privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
115/2015

Privind aprobarea casării unor obiecte de inventar de mică valoare aflate în inventarul oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
116/2015

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2016.

pdf
117/2015

Privind aprobarea achiziţionării unui teren.

pdf
118/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
119/2015

Privind aprobarea Devizului general recalculat în urma finalizării procedurii de achiziţie publică privind cheltuilelile necesare realizării investiţiei „Reabilitare strada Bem Jozsef şi strada Grâului”.

pdf
120/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea „Ranforsarea drum comunal DC43”.

pdf
121/2015

Privind aprobarea Devizului general recalculat în urma finalizării procedurii de achiziţie publică privind cheltuielile necesare realizării investiţiei „Realizare şi amenajare staţie autobuze şi staţie taxi”.

pdf
122/2015

Privind aprobarea realizării unei construcţii.

pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Cine este aici?

Avem 789795 vizitatori și 32 membri online

Afișări articole
412086

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search