Hotărâri - 2019

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Hotărârile consiliului local din anul 2019

 
HOTĂRÂREA nr. 1/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea.   pdf
HOTĂRÂREA nr. 2/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a „Fundaţia CJD Domus”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 3/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 4/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 5/2019 privind aprobarea deficitului  bugetar pe anul 2018.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 6/2019 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creșei orășenești şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 7/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 8/2019 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 9/2019 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul investiţii „Reabilitare străzilor laterale în Beteşti, jud, Harghita”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 10/2019 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţa de 74,30 mp., aflat în proprietatea publică al oraşului.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 11/2019 privind închirierii directe a terenului în suprafaţa de 40 mp., aflat în proprietatea publică al oraşului.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 12/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2019, Sursa D – Fonduri externe nerambursabile.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 13/2019 privind aprobarea bugetului local al oraşului la secţiunea de dezvoltare pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 14/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2018  pdf
HOTĂRÂREA nr. 15/2019 privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2018  pdf
HOTĂRÂREA nr. 16/2019 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2019  pdf
HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2019  pdf
HOTĂRÂREA nr. 18/2019 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5257/2013  pdf
HOTĂRÂREA nr. 19/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 595/2014.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 20/2019 privind încetarea de drept al contractului de închiriere nr. 5060/2014.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 21/2019 privind aprobarea Contractului de intervenţie cu Asociaţia Popmpierilor Voluntari „Villám-Fulger”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 22/2019 privind aprobarea vânzării apartamentelor ANL din strada Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. A.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 23/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire abator de apacitate mică de interes microreg-onal în Cristuru Secuiesc”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 24/2019 privind aprobarea ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 25/2019 privind aprobarea ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 26/2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 27/2019 privind aprobarea Listei de partizi pentru anul 2019 din proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc  pdf

HOTĂRÂREA nr. 28/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2019 din fondul forestsier proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 29/2019 privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/200  pdf

HOTĂRÂREA nr. 30/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţia Familia Kolping.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 31/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţia „Fehérlófia.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 32/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri  pentru d-l Kádár Péter  pdf

HOTĂRÂREA nr. 33/2019 privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 34/2019 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2019, Sursa D – Fonduri externe nerambursabile  pdf
HOTĂRÂREA nr. 35/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2018, lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare  pdf

HOTĂRÂREA nr. 36/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz nr. 1, Bl. nr. 1, sc. B, apartament 3, jud. Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 37/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz nr. 1, Bl. nr. 1, sc. B, apartament 2, jud. Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 38/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz nr. 1, Bl. nr. 1, sc. B, apartament 8, jud. Harghita

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 39/2019 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Dávid Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc”, în urma modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul construcțiilor  pdf

HOTĂRÂREA nr. 40/2019 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea strada Dávid Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc”, recalculat în urma modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , în domeniul construcțiilor

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 41/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire la însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 42/2019 privind stabilirea cotei de carburanţi lunar pentru autoutilitara aflat în dotarea Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 43/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic ”Zeyk Domokos” și lista mijloacelor fixe și obiectelor de inventar propuse pentru casare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 44/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Sóskút în scopul stabilirii unei zone funcționale pentru locuințe și funcțiuni complementare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 45/2019 privind aprobarea Contractului de administrare pentru un teren intravilan, încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 46/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Români

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 47/2019 privind alegerea d-lui consilier Bibó István-Olivér ca președinte de ședință

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 48/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, str. Dávid Ferenc, nr.1, bloc nr. 3, regim de înălţime P+2E+M şi 30 U.L.”, orașul Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul construcţiilor.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 49/2019 privind aprobarea predării în administrare temporară a sectorului de drum judeţean DJ 134A, împreună cu terenul aferent acestuia, situat în intravilanul Oraşului Cristuru Secuiesc, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Cristuru Secuiesc, în administrarea Consiliului Județean Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 50/2019 privind mandatarea  reprezentantului  autorităţii deliberative al orașului Cristuru Secuiesc de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 51/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 52/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orăşeneşti şi aparatul propriu al Consiliului Local.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 53/2019 privind aprobarea „Programului anual de finanţare a activităților  de tineret şi pentru cultele religioase din orașul Cristuru Secuiesc” pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 54/2019 pentru aprobarea „Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale” pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 55/2019 privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc” pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 56/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare  pdf

HOTĂRÂREA nr. 57/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz nr.1, Bl. nr. 1, sc. A, apartament 5. jud. Harghita

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 58/2019 privind modificarea inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 59/2019  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire la însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 60/2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de joacă şi relaxare în cartierul Kossuth Lajos”, în  oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 62/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor Marin Preda, Henter, Gábor Áron, Malom şi Kismező” în oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 63/2019 privind aprobarea dobândirii dreptului de superficie al orașului Cristuru Secuiesc asupra unui teren.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 64/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprieteatea Statului Român.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 65/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprieteatea Statului Român  pdf
   

Cine este aici?

Avem 524756 vizitatori și 23 membri online

Afișări articole
316501

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2019 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search