Hotărâri - 2020

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

Hotărârile consiliului local din anul 2020      

 

 
HOTĂRÂREA nr. 1/2020 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca președinte de ședință                                                                                                       pdf
 

HOTĂRÂREA nr. 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creșei orașenești şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 3/2020 privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 4/2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 5/2020 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 6/2020 privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc pentru anul şcolar 2020-2021.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 7/2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin închiriere a Căminului cultural Filiaş, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 188.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 8/2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin închiriere a Sălii de comunitate, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 174.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 9/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. nr. 1, Bl., apartament, jud. Harghita.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 10/2020 privind aprobarea planului listei de investiţii pe anul 2020.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 11/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii ”Construire locuinte sociale în strada Zata, orașul Cristuru Secuisec”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 12/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea peisagistică pentru zona de agrement Sóskút, orașul Cristuru Secuiesc”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 13/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 14/2020 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 15/2020 privind aprobarea dobândirii unui drept de superficie.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 16/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 17/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru  aparatul de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatul propriu al Consiliului Local.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 18/2020 privind nominalizarea de către Consiliul Local a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 19/2020 pentru aprobarea „Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2020”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 20/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale pe anul 2020. pdf
HOTĂRÂREA nr. 21/2020 privind aprobarea „Programului anual de finanţare a activităților  de tineret şi pentru cultele religioase din orașul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 22/2020 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 23/2020 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 24/2020 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 25/2020 privind aprobarea ocupării unor terenuri aflate în proprietatea publică al oraşului pe durata executării unor lucrări de alimentare cu energie electrică a unui imobil în str. Sóskút.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 26/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în orașul Cristuru Secuiesc, strada Harghitei, jud. Harghita  pdf

HOTĂRÂREA nr. 27/2020 privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere, încheiate de orașul Cristuru Secuiesc, pentru locuinţe ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Dávid Ferenc, Bl. 2, sc. B

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 28/2020 Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1.866/2019 încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 29/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 30/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Kádár Péter.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 31/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei „Fehérlófia”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 32/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei „Familia Kolping”. pdf
HOTĂRÂREA nr. 33/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Fundaţiei CJD Domus. pdf
HOTĂRÂREA nr. 34/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea. pdf
HOTĂRÂREA nr. 35/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2019, lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2019. pdf
HOTĂRÂREA nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru prestarea activităţii de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 39/2020 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al orașului Cristuru Secuiesc pdf
HOTĂRÂREA nr. 40/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare efectuat pe raza orașului Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 41/2020 privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009. pdf
HOTĂRÂREA nr. 42/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” şi lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare pdf
HOTĂRÂREA nr. 43/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Maróty Miklós Géza şi d-a Marótyné Ugron Éva Ágnes. pdf
HOTĂRÂREA nr. 44/2020 privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „Aqua Invest Mureş” ajustarea/ modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A. pdf
HOTĂRÂREA nr. 45/2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociaţia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 46/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 47/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 48/2020 privind alegerea d-lui consilier Szakács Domokos ca președinte de ședință. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 49/2020 Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Cristuru Secuiesc. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 50/2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a orașului Cristuru Secuiesc pentru perioada 2021-2027. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 51/2020 privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din orașul Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 52/2020 privind modificarea sensului de circulaţie în strada Varga Katalin din oraşul Cristuru Secuiesc pdf
  HOTĂRÂREA nr. 53/2020 privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2021. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 54/2020 privind modificarea şi completarea HCL nr. 136/2020 cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 55/2020 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 56/2020 privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 57/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului  public de salubrizare  în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 58/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 59/2020 privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
 HOTĂRÂREA nr. 60/2020 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 61/2020 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică din domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 62/2020 privind achiziționarea unui teren în oraşul Cristuru Secuiesc, sat. Betești Fn. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 63/2020 privind aprobarea schimbării unui teren intravilan aflat în Cristuru Secuiesc Fn. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 64/2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârii Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc nr. 123/2009 privind aprobarea participării oraşului Cristuru Secuiesc, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 65/2020 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase în cadrul ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret și a culterol religioase din oraşul Cristuru Secuiesc” pe anul 2020, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 66/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 67/2020 privind aprobarea listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar propuse pentru casare aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 68/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.  pdf
   HOTĂRÂREA nr. 69/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în cart. Dávid Ferenc nr. 1, Bl. 1 A-B, şi Bl. 2 A-B, şi în strada Harghitei. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 70/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3809/2017. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 71/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4897/2019. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 72/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1864/2019. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 73/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 559/2017. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 74/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3559/2013. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 75/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1325/2005. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 76/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere al apartamentului de serviciu situat în str. Harghitei, Bl. P5 ap. 12. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 77/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2545/2005. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 78/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cabinetelor medicale şcolare din orașul Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 79/2020 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere pdf
  HOTĂRÂREA nr. 80/2020 privind modificarea Statutului Asociaţiei Culturale de Cercetare „Petőfi Sándor” având ca obiect precizarea mandatului  Consiliului Director și numirea unui membru în Consiliul Director al  Asociaţiei Culturale de Cercetare „Petőfi Sándor”.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 81/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea parc cu elemente de joacă în str. Dávid Ferenc” orașulu Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 82/2020 privind transmiterea în folosinţă gratuită a capacităţilor energetice de distribuiţie a energiei electrice, respectiv a cotei părţi de 84,5 % a investiţiei „Extindere reţea energie electrică în str. Ady Endre din Cristuru Secuiesc.” pdf
  HOTĂRÂREA nr. 83/2020 privind aprobarea închirierii și aprobarea documentației de atribuire a casei mortuară din str. Harghitei nr.4/A, cu suprafața de 130mp, din domeniul privat  al orașului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 84/2020 privind aprobarea închirierii și aprobarea documentației de atribuire a unei teren din str. Filiaş nr. 173, cu suprafața de 144mp, din domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 85/2020 privind aprobarea concesionării unei teren în str. Kriza János nr. 4. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 86/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita pdf
  HOTĂRÂREA nr. 87/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în orașul Cristuru Secuiesc,  județul Harghita pdf
  HOTĂRÂREA nr. 88/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 89/2020 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.863/2016 cu Act Adițional nr. 1/2020, încheiate între Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 90/2020 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere pdf
  HOTĂRÂREA nr. 91/2020 privind constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice și transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice pentru lucrarea „Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului Abator de mică capacitate de interes microregional” pdf
   HOTĂRÂREA nr. 92/2020 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca președinte de ședință.  pdf
   
   
   
   

Afișări articole
540162

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2020 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search