Hotărâri - 2015

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Hotărârile consiliului local din anul 2015  
1/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC. Acatel SRL.

pdf
2/2015

Privind aprobarea listei de prioritate în vederea repartizării locuinţelor construite de către ANL, destinate închirierii.

pdf
3/2015

Privind aprobarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a Capelei mortuare Filiaş, aflat în proprietatea privată al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
4/2015

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. harghitei bl. PO A, apartament 7, jud. Harghita.

 
5/2015

Privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
6/2015

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2015.

pdf
7/2015

Privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2015.

pdf
8/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil să voteze la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare-prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, inclusiv anexele acestora, anexă la Contractul de delegare nr. 22/202.662/2010.

pdf
9/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic Zeyk Domokos şi lista obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
10/2015

Privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş pe anul 2014.

pdf
11/2015

Privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş pe anul 2015.

pdf
12/2015

Privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Kibedi Klara.

 
13/2015

Privind retragerea atestării şi aprobarea atestării noului administrator al asociaţiei de proprietari nr. 4 din cart Timafalvi.

pdf
14/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
15/2015

Privind aprobarea Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret şi pentru cultele religioase din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
16/2015

Pentru aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2015.

pdf
17/2015

Privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
18/2015

Privind transformarea funcţiei publice de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional asisten, în funcţia publică de execuţia referent, clasa III, grad profesional superior.

pdf
19/2015

Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului Molnar Istvan, Bibliotecii orăşeneşti şi aparatului propriu al Consiliului Local.

pdf
20/2015

Privind aprobarea trecerii unui teren cu vegetaţie forestieră în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
21/2015

Privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a oraşului Cristuru Secuiesc a sistemului de canalizarea a localităţii Cristuru Secuiesc, realizat prin programul Reabilitarea staţiei de epurare a apelor urbane şi extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile oraşului, şi înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe.

pdf
22/2015

Privind modificarea Inventarului bunurilor proprietatea publică a oraşului Cristuru Secuiesc, cuprinse în anexa nr. 6 la Contractul de delgare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.

pdf
23/2015

Privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren extravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
24/2015

Privind aprobarea contractului de colaborarea cu SC. Hargita Line SRL, Cristuru Secuiesc.

 
25/2015

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate în str. Zata.

pdf
26/2015

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei bl. POA/8, jud. Harghita

 
27/2015

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei bl. POA/13, jud. Harghita

 
28/2015

Privind aprobarea devizului recalculat în urma derulării procedurilor de achiziţie publică la obiectivul de investiţie Reabilitare str. Ady Endre, finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

pdf
29/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie Reabilitare str. Bem Jozsef şi str. Graului, în vederea accesării de fonduri din Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

pdf

30/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei Reabilitare str. Morii, precum şi depunerea cererii de eincludere a investiţiei în Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2015.

pdf

31/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei Reabilitare str. Mihai Eminescu, precum şi depunerea cererii de includerea investiţiei în Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2015.

pdf

32/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici şi valorici în vederea  finanţării investiţiei Lucrări de intervenţie locală la subsolul clădirii Molnar Istvan din Cristuru Secuiesc.

pdf

33/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici şi valorici în vederea  finanţării investiţiei Reabilitarea clădirii Centrului de sănătate (fostul spital) din Cristuru Secuiesc.

pdf

34/2015

Privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei Reabilitare str. Harghitei, precum şi depunerea cererii de includerea investiţiei în Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2015.

pdf

35/2015

Privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2014.

pdf
36/2015

Privind alegerea d-lui consilier Fekete Domokos ca preşedinte de şedinţă.

pdf
37/2015

Privind aprobarea Bilanţului contabil şi Raportului de gestiune asupra activităţii financiar contabile pe anul 2014 al SC. Acatel SRL.

pdf
38/2015

Privind aprobarea suspendării temporare a activităţii Sc. Acatel Srl.

pdf
39/2015

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3536/2008, încheiat cu Sc. Acatel Srl.

pdf
40/2015

Privind aprobarea Convenţiei nr. 6064/2015 şi a Contractului nr. 6124/2015 cu Consiliul Judeţean Harghita şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita. 

pdf
41/2015

Privind prelungirea duratei contractelor de dare în folosinţă gratuită a unor părţi din clădirea situată în str. Libertăţii nr. 22

pdf
42/2015

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico economici împreună cu co-finanţarea proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional Sc. Compania Aquaserv Sa. Tîrgu Mureş”.

pdf
43/2015

Pentru aprobarea modificării HCL. nr. 158/2009 privind aprobarea plăţii unor garanţii pentru executarea lucrărilor de branşament în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
44/2015

Privind aprobarea actului adiţional nr. 1418/2015 la contractul pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1343/2014, încheiat cu Caritas Alba Iulia

pdf
45/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale Petofi Sandor şi lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
46/2015

Privind aprobarea modificării preţurilor de salubrizare în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
47/2015

Privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 261/2001.

pdf
48/2015

Privind aprobarea divizării unui mijloc fix din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
49/2015

Privind aprobarea închirierii directe a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 
50/2015

Privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009.

pdf
51/2015

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2523/2009.

 
52/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 11 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
53/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 2042 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
54/2015

Privind transformarea funcţiei de muzeograf I în funcţia de muzeograf IA ca urmare a promovării.

pdf
55/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2014 şi lista mijloacelor fixe propuse pentru casare.

pdf
56/2015

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014.

pdf
completare:
pdf
57/2015

Privind desfiinţarea Fundaţiei „Centrul cultural şi de cercetare Petofi Sandor”.

pdf
58/2015

Privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
59/2015

Privind aprobarea suspendării temporare a activităţii SC. Acatel SRL.

pdf
60/2015

Privind aprobarea preluării în custodie a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Sc. Acatel Srl. Cristuru Secuiesc.

pdf
61/2015

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 803/2014, încheiat cu Sc. Acatel Srl.

pdf
62/2015

Privind aprobarea închirierii directe a unui imobil către Sc. Compania Aquaserv Tîrgu Mureş, filiala Cristuru Secuiesc.

pdf
63/2015

Privind aprobarea închirierii unor bunuri aflate în proprietatea oraşului, către Sc Compania Aquaserv Tîrgu Mureş, filiala Cristuru Secuiesc.

pdf
64/2015

Privind aprobarea proiectului Actului Adiţional de modificare al art. 36 din Contractul de delegare , precum şi Politica tarifară – anexă la Contractul de delegare – actualizate în concordanţă cu Actul adiţional nr. 2 la Contracul de credit.

pdf
65/2015

Privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului teoretic Orban Balazs şi lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
66/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 22 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
67/2015

Privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 2545/2005.

 
68/2015

Privind predarea a 4 centrale termice aferente blocurilor ANL, pentru menţinerea în funcţiune, către Asociaţia de proprietari nr. 3 Cristuru Secuiesc.

pdf
69/2015

Privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Harghita” a drumului Kordaberek în lungime totală de 600 m şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Harghita pe o perioadă de 49 ani. 

pdf
70/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
71/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea „Ranforsare trotuare în p-ţa Libertăţii din oraşul Cristuru Secuiesc”.

pdf
72/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea „Amenajarea staţie autobuz şi taximetrie în oraşul Cristuru Secuiesc”.

pdf
73/2015

Privind aprobarea excedentului bugetar al instituţiilor de învăţământ pe anul 2014.

pdf
74/2015

Privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.

 
75/2015

Privind alegerea d-lui consilier Ratz Istvan ca preşedinte de şedinţă.

pdf
76/2015

Privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 4786/2005.

pdf
77/2015

Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5914/2010.

pdf
78/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI „Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare.

pdf
79/2015

Privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Zăvoi Burlan Marian.

pdf
80/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru unele lucrări de investiţii ce urmează a se realiza în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
81/2015

Privind aprobarea acordării distincţiei onorifice „Pro Cultura” al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2015.

pdf
82/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
83/2015

Privind aprobarea lucrărilor de investiţii al apartamentului de serviciu situat în str. Harghitei bl. P5 ap. 17.

pdf
84/2015

Privind aprobarea înfrăţirii oraşului Cristuru Secuiesc cu localitatea Zenta din Republica Serbia.

pdf
85/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI. Aqua Invest Mureş aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de apă şi de canalizare.

pdf
86/2015

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI. Aqua Invest Mureş modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC. Compania Aquaserv SA. şi în consecinţă aprobarea noului Regulament al serviciului.

pdf
87/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
88/2015

Privind acordarea decoraţiilor „Merite deosebite ân domeniul dezvoltării economice al oraşului Cristuru Secuiesc” în anul 2015.

pdf
89/2015

Privind aprobarea modificării prin act adiţional al contractului de concesiune nr. 4230/2015, încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
90/2015

Privind aprobarea modificării prin act adiţional al contractului de concesiune nr. 4230/2015, încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.

 
91/2015

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL din blocul de locuinţe din str. Harghitei Bl. POA.

pdf
92/2015

Privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 în cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
93/2015

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Contractul de intervenţie nr. 2833/2008, încheiat cu Asociaţia Pompierilor Voluntari Villam-Fulger din oraşul Cristuru Secuiesc.

 
94/2015

Privind aprobarea consumului normat al tractorului aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
95/2015

Privind înregistrarea oraşului Cristuru Secuiesc în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor, utilizând cardul bancar (SNEP).

 
96/2015

Privind aprobarea suportării de către oraşul Cristuru Secuiesc a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare a plăţii electronice în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local.

 
97/2015

Privind aprobarea realizării investiţiei „Realizarea pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc”, faza I.-a, în lungime de 1708 m.

 
98/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

 
99/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare strada Bem Jozsef şi strada Grâului”, şi asigurarea cofinanţării în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

 
100/2015

Privind aprobarea exploatării şi valorificării a volumului de masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

 
101/2015

Privind alegerea d-lui consilier Palffy Zoltan ca preşedinte de şedinţă.

 
102/2015

Privind modificarea Hotărârii nr. 48/2015 privind aprobarea divizării unui mijloc fix din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
103/2015

Privind darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri, aflat în proprietatea privată a oraşului Cristuru Secuiesc, către Şcoala Gimnazială Petofi Sandor.

pdf
104/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 272,24 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
105/2015

Privind prelungirea duratei contractului de concesuine nr. 3254/2000.

pdf
106/2015

Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
107/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
108/2015

Privind transformarea funcţiei de conducător autospecială în funcţia de servant pompier.

pdf
109/2015

Privind declararea ca staţiune turistică de interes local al staţiunii „Băile Soskut” din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
110/2015

Privind interzicerea temporară de a executa noi racorduri la utilităţile comunale pe infrastructura stradală modernizată.

pdf
111/2015

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 104 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 
112/2015

Privind mandatarea reprezentantului  AGA, d-l Kolumban Sandor Gabor, pentru contractarea unui împrumut la şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor al SC. Compania Aquaserv SA. din 10 noiembrie 2015.

pdf
113/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
114/2015

Privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
115/2015

Privind aprobarea casării unor obiecte de inventar de mică valoare aflate în inventarul oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
116/2015

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2016.

pdf
117/2015

Privind aprobarea achiziţionării unui teren.

pdf
118/2015

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
119/2015

Privind aprobarea Devizului general recalculat în urma finalizării procedurii de achiziţie publică privind cheltuilelile necesare realizării investiţiei „Reabilitare strada Bem Jozsef şi strada Grâului”.

pdf
120/2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea „Ranforsarea drum comunal DC43”.

pdf
121/2015

Privind aprobarea Devizului general recalculat în urma finalizării procedurii de achiziţie publică privind cheltuielile necesare realizării investiţiei „Realizare şi amenajare staţie autobuze şi staţie taxi”.

pdf
122/2015

Privind aprobarea realizării unei construcţii.

pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

pnrr

Afișări articole
1443978

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search