Hotărâri - 2018

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Hotărârile consiliului local din anul 2018

             

HOTĂRÂREA nr. 1/2018 privind constituirea cu titlu gratuit  a unui drept de uz  şi servitute de trecere către S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A., SEE Harghita, asupra terenului necesar utilizării instalaţiei electrice în noua clădire a Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 2/2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2017 privind aprobarea vânzării terenului situat în oraşul Cristuru Secuiesc, către d-l Farkas Imre

pdf

HOTĂRÂREA nr. 3/2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan din oraşul Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 4/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 5/2018 privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 6/2018 privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc pentru anul şcolar  2018-2019

pdf

HOTĂRÂREA nr. 7/2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 8/2018 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 9/2018 privind aprobarea contractului de publicitate ce se încheie cu S.C. HARGITA LINE S.R.L. pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 10/2018 privind aprobarea Listei de partizi pentru anul 2018 din proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 11/2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2018 din fondul forestsier proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 12/2018 privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009

pdf

HOTĂRÂREA nr. 13/2018 privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

pdf

HOTĂRÂREA nr. 14/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 15/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, a Muzeului „Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatului propriu al Consiliului Local

pdf

HOTĂRÂREA nr. 16/2018 privind aprobarea închirierii a unei păşuni aflat în proprietatea privată a oraşului Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 17/2018 privind aprobarea repartizării apartamentului de serviciu situat în oraşul Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 18/2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5257/2013

pdf

HOTĂRÂREA nr. 19/2018 privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2017

pdf

HOTĂRÂREA nr. 20/2018 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 21/2018 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 22/2018 privind declararea de interes public a unei lucrări

pdf

HOTĂRÂREA nr. 23/2018 privind aprobarea modificării Regulamentului organizare si functionarea al Casei de Cultură din oraşul Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 24/2018 privind valorificarea unei părţi a lemnului de foc aflat în rezerva oraşului Cristuru Secuiesc

pdf

HOTĂRÂREA nr. 25/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 26/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare teren de sport cu infrastructura aferentă din oraşul Cristuru Secuiesc”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 27/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzii Kecskés din oraşul Cristuru Secuiesc”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 28/2018 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 29/2018 privind aprobarea „Programului anual de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 30/2018 privind aprobarea Programului general de finanţare a activităţilor de tineret şi cult din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2018

pdf

HOTĂRÂREA nr. 31/2018 privind aprobarea listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar propuse pentru casare aflate în inventarul Liceului Tehnologic Zeyk Domokos”

pdf

HOTĂRÂREA nr. 32/2018 privind aprobarea trecerii în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului situat în oraşul Cristuru Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

pdf

HOTĂRÂREA nr. 33/2018 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca preşedinte de şedinţă

pdf

HOTĂRÂREA nr. 34/2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2017

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 35/2018 privind aprobarea finanţării organizării manifestărilor dedicate Săptămânii culturale „Petőfi Sándor” şi „Zilelor microregiunii Cristur” în anul 2018

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 36/2018 privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2017, lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 37/2018 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Zăvoi Burlan Marian.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 38/2018 privind aprobarea concesionării unui teren aflat în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 39/2018 privind aprobarea trecerii în domeniul privat al statului şi înregistrarea ca mijloace fixe a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul A.N.L., situate în oraşul Cristuru Secuiesc, strada Dávid Ferenc nr. 1.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 40/2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 41/2018 privind aprobarea trecerii în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului situat în oraşul Cristuru Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 42/2018 privind alegerea d-lui consilier Varga-Nag Huba-László ca preşedinte de şedinţă

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 43/2018 privind aprobarea inventarului bunurilor  Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 44/2018 privind aprobarea inventarului bunurilor  Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 45/2018 privind aprobarea modalităţii de calcul al chiriei pentru apartamentele de serviciu aflate în proprietatea oraşul Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 46/2018 privind aprobarea închirierii directă a unui teren cu suprafaţa de 12 mp, din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 47/2018 privind aprobarea repartizării apartamentului de serviciu situat în oraşului Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 48/2018 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud Harghita.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 49/2018 privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren intravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 50/2018 privind aprobarea alipirii parcelelor intravilane din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 51/2018 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase în cadrul „Programului anual de finanțare a activităților de tineret și a cultelor religioase din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2018, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 52/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici și a scenariului ales pentru investiţia „Reabilitare strada Filiaş-Bürkény din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 53/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi în urma procedurii de achiziţie, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Harghita din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 54/2018 2018 privind alegerea d-lui consilier Gálfalvi Gheorghe Alexandru ca preşedinte de şedinţă

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 55/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din oraşul Cristuru Secuiesc”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 56/2018 privind aprobarea indexării taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 57/2018 privind renunțarea cu titlu gratuit la dreptul de servitute de trecere stabilit asupra terenului situat în orașul Cristuru Secuiesc, cu destinația construire de locuințe pentru tineri.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 58/2018 2018 privind aprobarea constituirii parteneriatului între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita şi Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 59/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activități prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita şi U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul și implementarea proiectului de  finanțare ”ÎNFIINȚARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 60/2018 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teoretic „Orbán Balázs” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 61/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului pe anul 2018.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 62/2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr.5256/2013 pentru garajul situat în orașului Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 63/2018 privind prelungirea contractului nr.5009/2013, pentru terenul situat în orașului Cristuru Secuiesc, cu suprafața de 6,75 mp

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 64/2018 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 65/2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate în str. Zata.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 66/2018 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 12 mp., aflat în proprietatea orașului Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 67/2018 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 5,51 mp., aflat în proprietatea orașului Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 68/2018 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.

 pdf

 HOTĂRÂREA nr. 69/2018 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.

 pdf

 HOTĂRÂREA nr. 70/2018 privind transmiterea dreptului de uz asupra unui teren intravilan către Judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita.

 pdf
 HOTĂRÂREA nr. 71/2018 privind donarea unei porţi tradiţionale pentru oraşul înfrăţit Ajka, Republica Ungaria  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 72/2018 privind aprobarea asocierii Oraşului Cristuru Secuiesc cu Parohia Reformată din oraşul Cristuru Secuiesc, pentru amenajarea terenului la Monumentul eroilor, situat în str. Kriza János nr. 6-8.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 73/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului pe anul 2018.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 74/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat cu S.C. AQUASERV S.A Târgu Mureş, Filiala Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 75/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat cu S.C. AQUASERV S.A Târgu Mureş, Filiala Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 76/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat cu S.C. SZILVESZTER COMPROD S.R.L. Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 77/2018 privind aprobarea modificării contractelor de închiriere încheiate cu S.C. IMPEX LINDA S.R.L. Cristuru Secuiesc.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 78/2018 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita

 pdf
 HOTĂRÂREA nr. 79/2018 privind aprobarea cotei lunare de carburanţi pentru tractorul KUBOTA, din proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 80/2018 privind atribuirea în proprietate a unui teren intravilan.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 81/2018 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire la însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 82/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2018.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 83/2018 privind alegerea d-nul consilier Kecskés Dénes Attila ca preşedinte de şedinţă.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 84/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2018.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 85/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2018.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 86/2018 privind acordarea distincţiei onorifice PRO CULTURA în anul 2018 și aprobarea acordării decoraţiei „Merite deosebite în domeniul dezvoltării economice al oraşului Cristuru Secuiesc”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 87/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 88/2018 privind aprobarea dezmembrării terenului intravilane din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Cecheşti nr. 6.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 89/2018 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies.

 pdf
 HOTĂRÂREA nr. 90/2018 privind aprobarea schimbării unor apartament tip ANL.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 91/2018 privind aprobarea modificării contractului de închiriere încheiate cu Fülöp Susana.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 92/2018 privind aprobarea modificării unui contract de închiriere privind închirierea unei locuinţe sociale.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 93/2018 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 259/2018 încheiate cu S.C. OÁZIS S.R.L. Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 94/2018 privind aprobarea Programului de îmbunătăţirea eficienţei energetice 2018-2027 al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 95/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public al oraşului Cristuru Secuiesc.”  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 96/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma procedurii de achiziţie, pentru investiţia „Reabilitare strada Morii”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 97/2018 privind atribuirea în proprietate a unui teren intravilan.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 98/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Zata în orașul Cristuru Secuies”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 99/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea unui centru de tineret și cultural-recreativ în orașul Cristuru Secuies”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 100/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale strada Zata, în orașul Cristuru Secuiesc  ”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 101/2018 privind aprobarea Devizului General al proiectului „Promovarea îmbunătățirii calității vieții populației în orașul Cristuru Secuiesc, prin realizarea unui centru de tineret și cultural-recreativ, a unor locuințe sociale și asigurarea accesului rutier prin reablitarea unui drum public.”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 102/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Zata în orașul Cristuru Secuies”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 103/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea unui centru de tineret și cultural-recreativ în orașul Cristuru Secuies”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 104/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale strada Zata, în orașul Cristuru Secuies  ”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 105/2018 privind aprobarea Devizului General al proiectului „Promovarea îmbunătățirii calității vieții populației în orașul Cristuru Secuiesc, prin realizarea unui centru de tineret și cultural-recreativ, a unor locuințe sociale și asigurarea accesului rutier prin reablitarea unui drum public.”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 106/2018 privind darea în administrare a unui teren intravilan către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 107/2018 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 108/2018 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 109/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2018.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 110/2018 privind aprobarea repartizării apartamentului de serviciu situat în orașului Cristuru Secuiesc, str., Bl. ap.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 111/2018 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 5060/2014.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 112/2018 privind aprobarea închirierii directă a unui teren cu suprafaţa de 15 mp. din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 113/2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 114/2018 privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare integrantă a oraşului Cristuru Secuiesc pentru perioada 2014-2020.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 115/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de instalaţii iluminat public la ANL şi cartierul rezidenţial din strada Dávid Ferencz”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 116/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Dávid Ferencz în oraşul Cristuru Secuiesc”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 117/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire abator de capacitate mică de interes microregional, în oraşul Cristuru Secuiesc.”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 118/2018 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea
Statului Român.
 pdf
HOTĂRÂREA nr. 119/2018 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 1326 mp., aflat în proprietatea orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 120/2018 privind aprobarea actualizării Planului de Modalitate Urbană Durabilă a orașului Cristuru Secuiesc pentru perioada 2016-2026.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 121/2018 privind aprobarea preluării și depozitării unor utilaje închiriate către S.C. COMPANIA AQUASERV Târgu Mureș, Filiala Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 122/2018 privind alegerea d-lui consilier Szakács Zoltán ca preşedinte de şedinţă  pdf
HOTĂRÂREA nr. 123/2018 privind aprobarea Notelor de fundamentare şi a temelor de proiectare pentru străzile Marin Preda, Henter, Gábor Áron din Cristuru Secuiesc şi Kizmező şi Malom din Filiaş.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 124/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Devizul general pentru investiţia „Reabilitarea străzilor laterale din Beteşti, aprobarea depunerii solicitării de finanţare prin PNDL şi asigurarea cofinanţării din bigetul local a cheltuielilor aferente”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 125/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 126/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 127/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public al oraşului Cristuru Secuiesc.”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 129/2018 privind subînchirierea contractului de închiriere nr. 5914/2010  pdf
HOTĂRÂREA nr. 130/2018 privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 1630 mp. și ocupării definitive a suprafeței de 7 mp. din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc, de către S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A., SEE Harghita pdf
HOTĂRÂREA nr. 131/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal în scopul modificării indiciilor urbanistici – P.O.T. şi C.U.T. – construirii unei grădiniţe cu program prelungit, asigurarea accesului şi circulaţiei pietonale/auto pe amplasament din strada Orbán Balázs din oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 132/2018 privind aprobarea achiziţionării unui teren, necesar extinderii Cimitirului Timafalvi. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 133/2018 privind aprobarea preţului de vânzare a apartamentelor A.N.L. din strada Dávid Ferenc nr. 1, Bl. B1-B2. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 134/2018 privind constituirea cu titlu gratuit a unui drept de servitute de trecere în favoarea unei parcele înfundate. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 135/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2018. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 136/2018 privind stabilirea valorii de inventar a mijloacelor fixe preluate de la S.C. AVICOLA Brașov S.A. de către orașul Cristuru Secuiesc, cuprinderea acestuia în domeniul public al orașului din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu nr. 22/202662/2016 pdf 
HOTĂRÂREA nr. 137/2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Dávid Ferenc, nr. 1, bloc nr. 3, regim de înălțime P+2E+M și 30 U.L.”, Cristuru Secuiesc, județul Harghita pdf
HOTĂRÂREA nr. 138/2018 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2019. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 139/2018 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2019 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată al oraşului. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 140/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 141/2018 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor propprietatea publică al oraşului, cuprinse în anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. pdf
HOTĂRÂREA nr. 142/2018 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren situat în str. Zata. pdf
HOTĂRÂREA nr. 143/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2470/2017. pdf
HOTĂRÂREA nr. 144/2018 privind aprobarea acceptării unei donaţii. pdf
HOTĂRÂREA nr. 145/2018 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc a sistemului de apă potabilă şi canalizare al oraşului, finanţate din surse bugetare proprii şi alte surse. pdf
HOTĂRÂREA nr. 146/2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, cart. Dávid Ferencz nr. 1, Bl. 1, sc. A-B şi Bl. 2 sc. A-B, şi str. Harghitei Bl. P0 sc. A. pdf
HOTĂRÂREA nr. 147/2018 privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str., Bl. sc. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 148/2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pe anul 2019. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 149/2018 privind modificarea contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe pentru tineri costruită prin Agenția Națională pentru Locuințe. pdf 
HOTĂRÂREA nr. 150/2018 privind transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcția de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul compartimentului de informatică. pdf
HOTĂRÂREA nr. 151/2018 privind alegerea d-lui consilier Kántor Ștefan Ludovic ca preşedinte de şedinţă  pdf
HOTĂRÂREA nr. 152/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.  pdf
   

pnrr

Afișări articole
1377411

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search