Hotărâri - 2019

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Hotărârile consiliului local din anul 2019

 
HOTĂRÂREA nr. 1/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea.   pdf
HOTĂRÂREA nr. 2/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a „Fundaţia CJD Domus”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 3/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 4/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 5/2019 privind aprobarea deficitului  bugetar pe anul 2018.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 6/2019 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creșei orășenești şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 7/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 8/2019 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 9/2019 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul investiţii „Reabilitare străzilor laterale în Beteşti, jud, Harghita”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 10/2019 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţa de 74,30 mp., aflat în proprietatea publică al oraşului.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 11/2019 privind închirierii directe a terenului în suprafaţa de 40 mp., aflat în proprietatea publică al oraşului.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 12/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2019, Sursa D – Fonduri externe nerambursabile.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 13/2019 privind aprobarea bugetului local al oraşului la secţiunea de dezvoltare pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 14/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2018  pdf
HOTĂRÂREA nr. 15/2019 privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2018  pdf
HOTĂRÂREA nr. 16/2019 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2019  pdf
HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2019  pdf
HOTĂRÂREA nr. 18/2019 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5257/2013  pdf
HOTĂRÂREA nr. 19/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 595/2014.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 20/2019 privind încetarea de drept al contractului de închiriere nr. 5060/2014.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 21/2019 privind aprobarea Contractului de intervenţie cu Asociaţia Popmpierilor Voluntari „Villám-Fulger”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 22/2019 privind aprobarea vânzării apartamentelor ANL din strada Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. A.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 23/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire abator de apacitate mică de interes microreg-onal în Cristuru Secuiesc”.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 24/2019 privind aprobarea ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 25/2019 privind aprobarea ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 26/2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 27/2019 privind aprobarea Listei de partizi pentru anul 2019 din proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc  pdf

HOTĂRÂREA nr. 28/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2019 din fondul forestsier proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 29/2019 privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/200  pdf

HOTĂRÂREA nr. 30/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţia Familia Kolping.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 31/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţia „Fehérlófia.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 32/2019 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri  pentru d-l Kádár Péter  pdf

HOTĂRÂREA nr. 33/2019 privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 34/2019 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2019, Sursa D – Fonduri externe nerambursabile  pdf
HOTĂRÂREA nr. 35/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2018, lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare  pdf

HOTĂRÂREA nr. 36/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 37/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 38/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 39/2019 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Dávid Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc”, în urma modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul construcțiilor  pdf

HOTĂRÂREA nr. 40/2019 privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea strada Dávid Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc”, recalculat în urma modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , în domeniul construcțiilor

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 41/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire la însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 42/2019 privind stabilirea cotei de carburanţi lunar pentru autoutilitara aflat în dotarea Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 43/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic ”Zeyk Domokos” și lista mijloacelor fixe și obiectelor de inventar propuse pentru casare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 44/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Sóskút în scopul stabilirii unei zone funcționale pentru locuințe și funcțiuni complementare

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 45/2019 privind aprobarea Contractului de administrare pentru un teren intravilan, încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 46/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Români

 pdf

HOTĂRÂREA nr. 47/2019 privind alegerea d-lui consilier Bibó István-Olivér ca președinte de ședință

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 48/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, str. Dávid Ferenc, nr.1, bloc nr. 3, regim de înălţime P+2E+M şi 30 U.L.”, orașul Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul construcţiilor.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 49/2019 privind aprobarea predării în administrare temporară a sectorului de drum judeţean DJ 134A, împreună cu terenul aferent acestuia, situat în intravilanul Oraşului Cristuru Secuiesc, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Cristuru Secuiesc, în administrarea Consiliului Județean Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 50/2019 privind mandatarea  reprezentantului  autorităţii deliberative al orașului Cristuru Secuiesc de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 51/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 52/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orăşeneşti şi aparatul propriu al Consiliului Local.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 53/2019 privind aprobarea „Programului anual de finanţare a activităților  de tineret şi pentru cultele religioase din orașul Cristuru Secuiesc” pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 54/2019 pentru aprobarea „Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale” pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 55/2019 privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc” pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 56/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare  pdf

HOTĂRÂREA nr. 57/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 58/2019 privind modificarea inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 59/2019  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire la însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 60/2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare teren de joacă şi relaxare în cartierul Kossuth Lajos”, în  oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 62/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor Marin Preda, Henter, Gábor Áron, Malom şi Kismező” în oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 63/2019 privind aprobarea dobândirii dreptului de superficie al orașului Cristuru Secuiesc asupra unui teren.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 64/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprieteatea Statului Român.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 65/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprieteatea Statului Român  pdf
 

HOTĂRÂREA nr. 66/2019 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a casei mortuare, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, sat Beteşti.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 67/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” și listia mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 68/2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenţie de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 69/2019 pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale pe anul 2019.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 70/2019 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 1239 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 71/2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate ăn oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 72/2019 privind aprobarea închirierii directe a unui teren cu suprafata de 15 mp., din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 73/2019 privind aprobarea închirierii directă a unui teren cu suprafața de 12 mp., din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 74/2019 privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 75/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 138/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 76/2019 privind aprobarea Documentației tehnico economice indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al orașului Cristuru Secuiesc.”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare pentru oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 78/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor  Liceului Teoretic „Orbán Balázs” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 79/2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2019  pdf
HOTĂRÂREA nr. 80/2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 81/2019 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase în cadrul ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret și a cultelor religioase din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2019, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 82/2019 privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 438 m2., aflat în proprietatea publică al orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 83/2019 privind constatarea încetării contractului de închiriere nr. 5914/2010.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 84/2019 privind aprobarea modificătrii contractului de închiriere nr. 11.380/2018.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 85/2019 privind aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă la Primăria oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 86/2019 privind aprobarea participării oraşului Cristuru Secuiesc în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodării izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 87/2019 privind alegerea d-lui consilier Klein László ca președinte de ședință

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 88/2019 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire ansamblu de locuințe colective P+1E, orașul Cristuru Secuiesc, str. Timafalvi nr.106  pdf
HOTĂRÂREA nr. 89/2019 privind aprobarea acordării distincţiei onorifice ”PRO CULTURA” al orașului Cristuru Secuiesc în anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 90/2019 privind  rectificaarea bugetului local al orașul Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 91/2019 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire trotuar în strada Filiaş şi Orbán Balázs, orașul Cristuru Secuiesc”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 92/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita  pdf
HOTĂRÂREA nr. 93/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 94/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 95/2019 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 96/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 97/2019 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici reactualizate pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe sociale în strada Zata în orașul Cristuru Secuiesc”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 98/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2019 din fondul forestier proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc  pdf
HOTĂRÂREA nr. 99/2019 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a sumelor necesare pentru obiectivul de investiţii „Construie locuinţe sociale în str. Zata (Obor), din oraşul Cristuru Secuiesc”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 100/2019 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 9072/2018 prin acordul de voinţă a părţilor şi constituirea unui drept de superficie  pdf
Proces verbal 22.07.2019 pdf
Proces verbal 02.08.2019 pdf
HOTĂRÂREA nr. 101/2019 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca președinte de ședință.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 102/2019 Privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între Oraşul Cristuru Secuiesc, Judeţul Harghita din România şi Comuna Balatonkeresztúr, Districtul Marcali, Judeţul Somogy din Ungaria.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 103/2019 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 104/2019 privind  numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 105/2019 privind aprobarea transmiterii fără plată a  autoutilitarei microbuz cu nr. de înmatriculare HR-10-PSI  Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 106/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 107/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 108/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, jud. Harghita.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 109/2019 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 110/2019 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire la însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 111/2019 privind stabilirea tarifelor aplicabile la terenul de sport cu suprafaţă artificială.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 112/2019 privind aprobarea obiectivului de investiţii „Proiectare spaţii multifuncţionale la sediul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 113/2019 privind privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2170/1997.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 114/2019 privind aprobarea aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 1677/1999.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 115/2019 privind stabilirea funcţiei publică specific de secretar general şi funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 116/2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 117/2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem integrat de management al deşeurilor Harghita”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 118/2019 privind aprobarea valorii lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea imobilului cu 48 de apartamente în scopul amenajării  locurilor de cazare pentru copii în orașul Cristuru Secuiesc”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 119/2019 privind aprobarea închirierii directe a unei spații către Uniunea Democrată Maghiară din România, Organizația teritorială Odorheiu Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 120/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 121/2019 privind alegerea d-na consilieră Csifó Julianna ca președinte de ședință  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 122/2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile de salubrizare, prestate de S.C. Harghita S.R.L. Odorheiu Secuiesc.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 123/2019 privind transferul unor bunuri în administrarea Liceului Teoretic „Orbán Balázs”.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 124/2019 privind transferul unor bunuri în administrarea Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos”.  pdf
 HOTĂRÂREA nr. 125/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 126/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 127/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 128/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
 

 HOTĂRÂREA nr. 129/2019 privind modificarea Contractului de administrare nr, 3140/2019.

 pdf
  HOTĂRÂREA nr. 130/2019 privind aprobarea închirierii directe a unui teren cu suprafaţa de 12 mp, din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 131/2019 privind aprobarea trecerii unui teren cu suprafaţa de 100 mp. în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc..  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 132/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stabilire zonă funcţională pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, asigurarea accesului şi circulaţiei pietonale şi auto”  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 133/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor Grădinița Mesevár și listia mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 134/2019 privind aprobarea programului săptămânal, respectiv numărul de curse efectuate zilnic şi traseul microbuzului şcolar cu nr. de înmatriculare HR–06-AOR.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 135/2019 privind aprobarea materiei impozabile inventariate la nivelul oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 136/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 137/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 138/2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate în str. Zata.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 139/2019 privind aprobarea închirierii magazinului mixt şi a barului de zi, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, sat Beteşti nr. 115.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 140/2019 privind aprobarea modificării echipei mobile pentru intervenţie de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 141/2019 privind aprobarea Protocolului de predare-primire nr.287/2149/2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 142/2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 143/2019 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2020 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 144/2019 privind aprobarea închirierii  pentru asigurarea funcționării a Căminului cultural Filiaş, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 188.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 145/2019 privind aprobarea închirierii Sălii de comunitate Filiaș, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 173.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 146/2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, srt. Dávid Ferencz nr. 1, Bl. 1 A-B şi Bl. 2 A-B, şi str. Harghitei Bl. P0 A.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 147/2019 privind prelungiriea unor contracte de închiriere încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 148/2019 privind modificării contractului de concesiune nr. 5862/2018.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare străzi laterale în Beteşti”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 150/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în scopul stabilirii unei zone funcţionale de complex pentru agrement turistic, diverse evenimente şi funcţiuni complementare, asigurarea accesului și circulației pietonale/auto pe amplasament din strada Timafalvi.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 151/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2020 din fondul forestier proprietatea publică al orașului Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 152/2019 privind alegerea d-lui consilier Pállfy Zoltán ca președinte de ședință pdf
 HOTĂRÂREA nr. 153/2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2019.  pdf

pnrr

Afișări articole
1480092

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search