Hotărâri - 2020

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

     

Hotărârile consiliului local din anul 2020      

 

 
HOTĂRÂREA nr. 1/2020 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca președinte de ședință                                                                                                       pdf
 

HOTĂRÂREA nr. 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creșei orașenești şi aparatului propriu al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 3/2020 privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2019.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 4/2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 5/2020 privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 6/2020 privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc pentru anul şcolar 2020-2021.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 7/2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin închiriere a Căminului cultural Filiaş, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 188.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 8/2020 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin închiriere a Sălii de comunitate, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 174.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 9/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, str. nr. 1, Bl., apartament, jud. Harghita.  pdf

HOTĂRÂREA nr. 10/2020 privind aprobarea planului listei de investiţii pe anul 2020.

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 11/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma finalizării procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii ”Construire locuinte sociale în strada Zata, orașul Cristuru Secuisec”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 12/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea peisagistică pentru zona de agrement Sóskút, orașul Cristuru Secuiesc”  pdf
HOTĂRÂREA nr. 13/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 14/2020 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 15/2020 privind aprobarea dobândirii unui drept de superficie.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 16/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 17/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru  aparatul de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatul propriu al Consiliului Local.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 18/2020 privind nominalizarea de către Consiliul Local a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 19/2020 pentru aprobarea „Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2020”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 20/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale pe anul 2020. pdf
HOTĂRÂREA nr. 21/2020 privind aprobarea „Programului anual de finanţare a activităților  de tineret şi pentru cultele religioase din orașul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 22/2020 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 23/2020 privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 24/2020 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe anul 2020.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 25/2020 privind aprobarea ocupării unor terenuri aflate în proprietatea publică al oraşului pe durata executării unor lucrări de alimentare cu energie electrică a unui imobil în str. Sóskút.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 26/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în orașul Cristuru Secuiesc, strada Harghitei, jud. Harghita  pdf

HOTĂRÂREA nr. 27/2020 privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere, încheiate de orașul Cristuru Secuiesc, pentru locuinţe ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Dávid Ferenc, Bl. 2, sc. B

 pdf
HOTĂRÂREA nr. 28/2020 Privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1.866/2019 încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 29/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 30/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Kádár Péter.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 31/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei „Fehérlófia”.  pdf
HOTĂRÂREA nr. 32/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei „Familia Kolping”. pdf
HOTĂRÂREA nr. 33/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Fundaţiei CJD Domus. pdf
HOTĂRÂREA nr. 34/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea. pdf
HOTĂRÂREA nr. 35/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2019, lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2019. pdf
HOTĂRÂREA nr. 37/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru prestarea activităţii de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 39/2020 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al orașului Cristuru Secuiesc pdf
HOTĂRÂREA nr. 40/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare efectuat pe raza orașului Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 41/2020 privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009. pdf
HOTĂRÂREA nr. 42/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” şi lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare pdf
HOTĂRÂREA nr. 43/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Maróty Miklós Géza şi d-a Marótyné Ugron Éva Ágnes. pdf
HOTĂRÂREA nr. 44/2020 privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „Aqua Invest Mureş” ajustarea/ modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A. pdf
HOTĂRÂREA nr. 45/2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociaţia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 46/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
HOTĂRÂREA nr. 47/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 48/2020 privind alegerea d-lui consilier Szakács Domokos ca președinte de ședință. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 49/2020 Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Cristuru Secuiesc. pdf 
  HOTĂRÂREA nr. 50/2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a orașului Cristuru Secuiesc pentru perioada 2021-2027. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 51/2020 privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din orașul Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 52/2020 privind modificarea sensului de circulaţie în strada Varga Katalin din oraşul Cristuru Secuiesc pdf
  HOTĂRÂREA nr. 53/2020 privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2021. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 54/2020 privind modificarea şi completarea HCL nr. 136/2020 cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 55/2020 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 56/2020 privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 57/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului  public de salubrizare  în oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 58/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 59/2020 privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
 HOTĂRÂREA nr. 60/2020 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 61/2020 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică din domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 62/2020 privind achiziționarea unui teren în oraşul Cristuru Secuiesc, sat. Betești Fn. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 63/2020 privind aprobarea schimbării unui teren intravilan aflat în Cristuru Secuiesc Fn. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 64/2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârii Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc nr. 123/2009 privind aprobarea participării oraşului Cristuru Secuiesc, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 65/2020 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase în cadrul ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret și a culterol religioase din oraşul Cristuru Secuiesc” pe anul 2020, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 66/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 67/2020 privind aprobarea listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar propuse pentru casare aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 68/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.  pdf
   HOTĂRÂREA nr. 69/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în cart. Dávid Ferenc nr. 1, Bl. 1 A-B, şi Bl. 2 A-B, şi în strada Harghitei. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 70/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3809/2017. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 71/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4897/2019. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 72/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1864/2019. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 73/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 559/2017. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 74/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3559/2013. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 75/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1325/2005. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 76/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere al apartamentului de serviciu situat în str. Harghitei, Bl. P5 ap. 12. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 77/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2545/2005. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 78/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cabinetelor medicale şcolare din orașul Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 79/2020 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere pdf
  HOTĂRÂREA nr. 80/2020 privind modificarea Statutului Asociaţiei Culturale de Cercetare „Petőfi Sándor” având ca obiect precizarea mandatului  Consiliului Director și numirea unui membru în Consiliul Director al  Asociaţiei Culturale de Cercetare „Petőfi Sándor”.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 81/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajarea parc cu elemente de joacă în str. Dávid Ferenc” orașulu Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 82/2020 privind transmiterea în folosinţă gratuită a capacităţilor energetice de distribuiţie a energiei electrice, respectiv a cotei părţi de 84,5 % a investiţiei „Extindere reţea energie electrică în str. Ady Endre din Cristuru Secuiesc.” pdf
  HOTĂRÂREA nr. 83/2020 privind aprobarea închirierii și aprobarea documentației de atribuire a casei mortuară din str. Harghitei nr.4/A, cu suprafața de 130mp, din domeniul privat  al orașului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 84/2020 privind aprobarea închirierii și aprobarea documentației de atribuire a unei teren din str. Filiaş nr. 173, cu suprafața de 144mp, din domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 85/2020 privind aprobarea concesionării unei teren în str. Kriza János nr. 4. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 86/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita pdf
  HOTĂRÂREA nr. 87/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în orașul Cristuru Secuiesc,  județul Harghita pdf
  HOTĂRÂREA nr. 88/2020 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 89/2020 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.863/2016 cu Act Adițional nr. 1/2020, încheiate între Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 90/2020 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere pdf
  HOTĂRÂREA nr. 91/2020 privind constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice și transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice pentru lucrarea „Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului Abator de mică capacitate de interes microregional” pdf
   HOTĂRÂREA nr. 92/2020 privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca președinte de ședință.  pdf
   HOTĂRÂREA nr. 93/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 94/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 55/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din oraşul Cristuru Secuiesc” şi a Hotărârii nr. 82/2018 pentru corectarea unei sume cuprinse în Hotărârea nr. 55/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din oraşul Cristuru Secuiesc”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 95/2020 privind aprobarea concesionării imobilului din str. Kriza János nr. 4. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 96/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 97/2020 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în inventarul Liceului Tehnologic ”Zeyk Domokos” pdf
  HOTĂRÂREA nr. 98/2020 privind aprobarea documentației concesionării unui imobil aflat în proprietatea privată a orașului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 99/2020 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a cabinetului medical de obstetrică-ginecologie din Cristuru Secuiesc, str. Kriza János nr.26  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 100/2020 privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ”Zeyk Domokos” a unui teren extravilan situat în orașul Cristuru Secuiesc, zona Városi szőlős.  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 101/2020 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.4545/2009  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 102/2020 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.6764/1999 pdf
  HOTĂRÂREA nr. 103/2020 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.778/1996 pdf
  HOTĂRÂREA nr. 104/2020 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a oraşului Cristuru Secuiesc, a sistemului de apă potabilă şi canalizare a localităţii Cristuru Secuiesc, finanţate din surse bugetare proprii şi alte surse pdf
  HOTĂRÂREA nr. 105/2020 privind modificarea inventarului bunurilor din proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc, cuprinse în anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare pdf
  HOTĂRÂREA nr. 106/2020 privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II”, dezvoltat de către Administraţia Naţională „Apele Române” a terenului pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 107/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip -„Bazin de înot didactic” din orașul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr.6, județul Harghita. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 108/2020 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos în oraşul Cristuru Secuiesc”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 109/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 3254/12.09.2000. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 110/2020 privind aprobarea rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuies pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 111/2020 privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 112/2020 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuies, județul Harghita.  pdf
   HOTĂRÂREA nr. 113/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.  pdf
   HOTĂRÂREA nr. 114/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9560/2015 pdf
   HOTĂRÂREA nr. 115/2020 privind aprobarea încetării unui contract de concesiune și aprobarea documentației concesionării unui imobil aflat în proprietatea privată a orașului Cristuru Secuiesc pdf
   HOTĂRÂREA nr. 116/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului pe anul 2020. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 117/2020 privind prelungirea contractului de dare în folosinţă gratuită nr. 1593/2011. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 118/2020 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertăţii nr. 10, cu nr. 8421/2020. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 119/2020 privind prelungirea contractului de dare în folosinţă gratuită a Asociației Regiunea Cristur pdf
   HOTĂRÂREA nr. 120/2020 privind alegerea d-lui consilier Patakfalvi Dénes ca președinte de ședință pdf
   HOTĂRÂREA nr. 121/2020 privind alegerea viceprimarului orașului Cristuru Secuiesc pdf
   HOTĂRÂREA nr. 122/2020 privind înființarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Cristuru Secuiesc pdf
   HOTĂRÂREA nr. 123/2020 privind constatarea încetării de drept a unui mandatul de consilier și vacantării locului de consilier pdf
   HOTĂRÂREA nr. 124/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 122/2020 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc  pdf
  HOTĂRÂREA nr. 125/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 126/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale, situate în str.Zata. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 127/2020 privind aprobarea valorii de înlocuire pe metru pătrat în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 128/2020 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 5060/2014. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 129/2020 privind transformarea cancelariei primarului în cabinetul primarului şi înfiinţarea cabinetul viceprimarului în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 130/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic” din orașul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr. 6, judeţul Harghita”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 131/2020 privind desemnarea reprezentantului oraşului Cristuru Secuiesc în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. pdf
  HOTĂRÂREA nr. 132/2020 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
   Evidenta proiectelor de hotarare 2020  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 133/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021.  pdf
   HOTĂRÂREA nr. 134/2020 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2021 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 136/2020 privind aprobarea încetării contractului de concesiune a cabinetului medical individual Dr. Kövecsi Katalin din Cristuru Secuiesc, str. Libertăţii nr. 10. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 137/2020 privind modificarea închirierii unui teren intravilan din str. Libertăţii nr. 55. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 138/2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiat de oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 139/2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Dávid Ferenc nr. 1, Bl. 1 A-B şi Bl. 2A-B, şi str. Harghitei Bl. P0 A. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 140/2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu de depozitare. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 141/2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc. pdf
   HOTĂRÂREA nr. 142/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 132/2020 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc. pdf
    HOTĂRÂREA nr. 143/2020 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc pdf
   HOTĂRÂREA nr. 144/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertății nr. 10, cu nr.8421/2020 pdf
   HOTĂRÂREA nr. 145/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020. pdf
   
   
   
   

pnrr

Afișări articole
1443876

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search