Hotărâri - 2021

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

Hotãrârile consiliului local din anul 2021    

 

 
    HOTÃRÂREA nr. 1/2021 privind aprobarea contractului de închiriere între  Biserica Unitarianã Maghiarã prin Episcopia Unitarianã din Cluj Napoca ºi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”.   pdf
    HOTÃRÂREA nr. 2/2021 privind aprobarea iniþierii concesionãrii unui teren în strada Kordaberek f.n. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 3/2021 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertãþii nr. 10. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 4/2021 privind aprobarea Planului de lucrãri de interes local pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 5/2021 privind aprobarea lucrãrilor ce se executã în cadrul gospodãriei comunale pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 6/2021 privind aprobarea repartizãrii apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 7/2021 privind aprobarea scutirii la plata aprobarea reducerii taxei pentru eliberarea Autoriza?iei de construire pentru proiectul „RESTAURAREA ?I REABILITAREA CONACULUI UGRON (HR-11-m-A-12819)”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 8/2021 privind aprobarea dezmembrãrii a imobilului teren intravilan din oraºul Cristuru Secuiesc, str. Filiaº. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 9/2021 privind aprobarea Planului anual de acþiune privind serviciile sociale administrate ?i finan?ate din bugetul local, pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 10/2021 privind aprobarea actului adi?ional de completare /modificare /prelungire al contractului de concesiune pentru serviciul public de colectarea, transportul ?i depozitarea gunoiului menajer, salubrizarea localitã?ii ?i între?inerea rampei de gunoi nr.261/17.01.2001 pdf
    HOTÃRÂREA nr. 11/2021 privind nominalizarea de cãtre Consiliul Local a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performan?elor individuale ale secretarului general  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 12/2021 privind aprobarea planului listei de investiþii pe anul 2021  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 13/2021 privind alegerea d-nei consilierã Lõrinczi Judit ca pre?edinte de ?edin?ã.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 14/2021 privind aprobarea închirierii directe a unor încãperi din imobilul situat în P-?a Libertãþii nr. 22.  pdf
     Evidenta Proiectelor de Hotariri 2021  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 15/2021 privind aprobarea nivelului de redevenþã datoratã de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2021.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 16/2021 privind aprobarea valorii estimative a redevenþei datoratã de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureº pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 17/2021 privind aprobarea încetãrii contractului de concesiune a cabinetului medical Dr. Hadnagy-Makó V. Krisztina, situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Libertãþii nr. 10. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 18/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat de oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 19/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 20/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei „Fehérlófia”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 21/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei „Familia Kolping”. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 22/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Fundaþiei CJD Domus. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 23/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei Creºtine de Tineri Convieþuirea. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 24/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri pentru d-l Kádár Péter. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 25/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri pentru d-l Maróty Miklós Géza ºi d-a Marótyné Ugron Éva Ágnes. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 26/2021 privind aprobarea repartizãrii apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P5 ap. 18. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 27/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teoretic „Orbán Balázs” ?i lista mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 28/2021 privind convocarea adunãrii proprietarilor de terenuri pentru alegerea reprezentanþilor în Comisia localã pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor din Cristuru Secuiesc. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 29/2021 privind aprobarea reþelei ºcolare din oraºul Cristuru Secuiesc pentru anul scolar 2021-2022. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 30/2021 privind modificarea Regulamentului de funcþionare a Sãlii de sport, situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 14, aprobat cu Hotãrârea nr. 53/2011 ?i aprobarea utilizãrii în mod gratuit al terenului de sport cu suprafa?ã artificialã. pdf
      HOTÃRÂREA nr. 31/2021 privind aprobarea valorificãrii masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publicã al oraºului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 32/2021 privind darea în folosinþã gratuitã a unui spaþiu sub adresa Pia?a Libertã?ii nr.22.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 33/2021 privind modificarea Statutului ºi Actului constitutiv al ASOCIA?IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ GORDON TÂRNAVA în conformitate cu noile modificãri legislative.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 34/2021 privind aprobarea dezmembrãrii imobilului situat în localitatea Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. B. ap. 2.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 35/2021 privind utilizarea excedentului bugetar din anii preceden?i pentru sec?iunea de dezvoltare pe anul 2021  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 36/2021 privind aprobarea schimbãrii temporare a destina?iei imobilul pentru cazarea copiilor, situat în ora?ul Cristuru Secuiesc, str. Sóskút nr.30  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 37/2021 privind aprobarea Contractului pentru decontarea din bugetul Ministerului Sãnãtã?ii, a cheltuielilor pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de ora?ul Cristuru Secuiesc în alte loca?ii decât cele din cadrul unitã?ior sanitare.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 38/2021 privind constatarea încetãrii de drept a mandatului d-lui consilier Barabás Zoltán ºi declararea vacantã a locului d-lui consilier în Consiliul Local pdf
    HOTÃRÂREA nr. 39/2021 privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanþate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Ora?ului Cristuru Secuiesc. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 40/2021 privind aprobarea contractului de prestãri servicii de publicitate ce se încheie cu S.C. HARGITA LINE S.R.L. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 41/2021 privind aprobarea contului de execuþie a bugetului local pe anul 2020. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 42/2021 privind aprobarea scutirii la plata taxei pe clãdiri pentru Asociaþia „Fiatfalváért”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 43/2021 privind aprobarea închirierii directe a unei încãperi din imobilul din P-þa. Libertãþii nr. 22. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 44/2021 privind aprobarea concesionãrii unui teren din str. Filiaº nr. 39. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 45/2021 privind aprobarea evaluãrii unui .
     HOTÃRÂREA nr. 46/2021 privind aprobarea evaluãrii unui garaj auto situat în subsolul blocului PoA din str. Harghitei repartizãrii locuinþei de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr. 6. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 47/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor ªcolii Gimnaziale „Petõfi Sándor” ?i lista mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 48/2021 privind aprobarea înfiinþarea unui serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, la nivelul oraºului Cristuru Secuiesc.  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 49/2021 privind aprobarea valorificãrii masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publicã al oraºului Cristuru Secuiesc.  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 50/2021 privind înfiinþarea prin reorganizare al Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al Oraºului Cristuru Secuiesc, judeþul Harghita, tip V3.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 51/2021 privind indexarea impozitelor ºi taxelor locale care constau într-o anumitã sumã în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum ?i limitele amenzilor care se fac venit la buget local,pentru anul 2022.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 52/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor oraºului pe anul 2020 ºi lista mijloacelor fixe ?i obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 53/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos” ?i lista mijloacelor fixe ?i obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 54/2021 privind aprobarea încetãrii contractului de închiriere a unui spaþiu din imobilul situat în str. Kriza János nr. 34, cu nr.8472/2016. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 55/2021 privind aprobarea încetãrii contractului de închiriere pentru un teren situat în str. Libertãþii nr. 55, cu nr.1864/2019 pdf
     HOTÃRÂREA nr. 56/2021 privind aprobarea evaluãrii unor terenuri. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 57/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închirere al apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 58/2021 privind aprobarea documentaþiei concesionãrii unui teren aflat în proprietatea privatã a ora?ului Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 59/2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren din str. Harghitei. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 60/2021 privind aprobarea Notei conceptuale ?i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investi?ii: Creºterea eficienþei energetice ºi gestionarea inteligentã a energiei în clãdirile Cre?ei de copii, a Grãdini?ei Ugri-Bugri din strada Filia? ?i a ?colii Generale Tompa László din localitatea Bete?ti, Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 61/2021 privind împuternicirea personanei responsabile din partea oraºului în relaþia cu Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 62/2021 privind aprobarea Contractului nr. IC2/ 7077/2021 ºi a Contractului nr. IC2/7138/2021 cu Consiliul Judeþean Harghita ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Harghita. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 63/2021 privind alegerea d-nul consilier Fazakas Sándor ca pre?edinte de ?edin?ã. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 64/2021 privind modificarea Hotãrârii nr. 122/2020 privind înfiinþarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraºului Cristuru Secuiesc pdf
     HOTÃRÂREA nr. 65/2021 privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al oraºului Cristuru Secuiesc pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 66/2021 privind aprobarea organigramei, statului de func?ii pentru aparatul de specialitate al primarului oraºului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orãºeneºti ºi a aparatului propriu al Consiliului Local. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 67/2021 privind aprobarea „Programului general de finanþare nerambursabilã a programelor, proiectelor ºi acþiunilor culturale pe anul 2021”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 68/2021 privind aprobarea componenþei Comisiei de selecþie privind programele, proiectele ºi acþiunile culturale pe anul 2021. pdf
      HOTÃRÂREA nr. 69/2021 privind aprobarea „Programului anual de finanþare a activitã?ilor de tineret ?i pentru cultele religioase din ora?ul Cristuru Secuiesc” pe anul 2021.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 70/2021 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din oraºul Cristuru Secuiesc pe anul 2021”.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 71/2021 privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, dentiºtilor, asistenþilor medicali ºi a cheltuielilor pentru medicamente ºi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicinã generalã ºi dentarã din unitãþilor sanitare de învãþãmânt.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 72/2021 privind aprobarea actualizãrii Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor al Oraºului Cristuru Secuiesc, jude?ul Harghita.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 73/2021 privind aprobarea Planului de evacuare în situaþii de urgenþã al Oraºului Cristuru Secuiesc, jude?ul Harghita.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 74/2021 privind modificarea sensului de circulaþie în cartierul Kossuth Lajos din oraºul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 75/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” ?i lista mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 76/2021 privind aprobarea iniþierii închirerii unui spaþiu din imobilul situat în ora?ul Cristuru Secuiesc, P-þa Libertãþii nr. 22. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 77/2021 privind aprobarea închirerii directe a unui teren cu o suprafaþã de 9 mp., din imobilul situat în P-þa Libertãþii nr. 21. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 78/2021 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertãþii nr. 10. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 79/2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închirere al apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
      HOTÃRÂREA nr. 80/2021 privind aprobarea documenta?iei de atribuire prin închiriere al unei spaþii din clãdirea Centralei Termice din cart. Kossuth Lajos.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 81/2021 privind rectificarea bugetului local al ora?ului Cristuru Secuiesc pe anul 2021.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 82/2021 privind aprobarea transformãrii unui post de la ?coala Gimnazialã „Petõfi Sándor” din oraºul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 83/2021 privind aprobarea constituirii parteneriatului între Jude?ul Harghita prin Consiliul Jude?ean Harghita cu Ora?ul Cristuru Secuiesc, în vederea realizãrii proiectului de finan?are ”Înfiin?area unui Incubator de afaceri sectorial în Ora?ul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritarã 2. ”Îmbunãtãþirea competitivitã?ii întreprinderilor mici ºi mijlocii”, Prioritatea de investi?ie 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii economice a ideilor noi ?i prin încurajarea creãrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 84/2021 privind rectificarea bugetului local al ora?ului Cristuru Secuiesc pe anul2021.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 85/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ?i activitã?ilor prin care va fi implicat Jude?ul Harghita prin Consiliul Jude?ean Harghita ?i Ora?ul Cristuru Secuiesc, privind managementul ºi implementarea proiectului de finan?are ”Înfiin?area unui Incubator de afaceri sectorial în Ora?ul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritarã 2. ”Îmbunãtãþirea competitivitã?ii întreprinderilor mici ºi mijlocii”, Prioritatea de investi?ie 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii economice a ideilor noi ?i prin încurajarea creãrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 86/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 87/2021 privind aprobarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita reactualizat.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 88/2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2021.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 89/2021 pentru modificarea Hotărârea nr. 48/2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 90/2021 privind aprobarea acordării distincţiei onorifice de ”Cetățean de onoare” al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2021.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 91/2021 privind aprobarea acordării distincţiei onorifice de „PRO CULTURA” al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2021  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 92/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a închirierii a unui spaţiu din imobilul situat în P-ţa Libertăţii nr. 22.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 93/2021 privind aprobarea iniţierii închirierii unui teren cu o suprafață de 5000mp.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 94/2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2346/2004, încheiat cu S.C. UNVER S.R.L.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 95/2021 privind aprobarea modificării contractului de vânzare- cumpărare pentru locuinţe ANL cu plata în rate cu nr. 4950/2018.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 96/2021 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.5252/2009 încheiat cu Török Ibolya  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 97/2021 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.4545/20009, încheiat cu Hári Lóránt.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 98/2021 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere a unui teren de 20mp, încheiat cu Rafai Árpád.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 99/2021 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.903/2000, încheiat cu Márkos József.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 100/2021 privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase în cadrul ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret și a cultelor religioase din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2021, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 101/2021 privind aprobarea iniţierii închirierii unui garaj auto, situat în subsolul blocului din str.Harghitei bl.PoA.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 102/2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al oraşului Cristuru Secuiesc  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 103/2021 privind alegerea d-nul consilier Kiss József ca președinte de ședință.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 104/2021 privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁ-NYOS” Közösségek Közti Turizmus-fejlesztési Társulás.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 105/2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociaţia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 106/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a închirierii unui teren cu o suprafață de 5000 mp.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 107/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a închirierii unui garaj auto, situat în subsolul blocului din str. Harghitei. bl. PoA.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 108/2021 privind aprobarea transformării unui post cu studii medii în post cu studii superioare la Şcoala Gimnazială ”Petőfi Sándor” din orașul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 109/2021 privind aprobarea transformării postului contractual de referent IA în funcţia de inspector de specialitate IA în cadrul compartimentului de administrație publică, centru de relații, informații publice.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 110/2021 privind aprobarea închirierii directe a unui teren cu o suprafaţă de 4 mp. situat în str. Budai Nagy Antal nr. 87.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 111/2021 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 7042/2014, încheiat cu Péter Jolán.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 112/2021 privind acceptarea unei donaţii.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 113/2021 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivele de investiţii Reabilitare Tronson 1, Reabilitare Tronson 2, Reabilitare Tronson 3, Reabilitare Tronson 4, Reabilitare Tronson 5 din oraşul Cristuru Secuiesc, sat Beteşti.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 114/2021 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentaţiei DALI pentru Reabilitare trotuar în strada Timafalvi şi a actualizării şi reproiectării parţiale a documentaţiei DALI pentru Reabilitare strada Băjeni, sat Beteşti din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 115/2021 privind aprobarea documentaţiei DALI şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii Reabilitare str. Berde Mózes- Fundătură, Reabilitare strada Lupului, Reabilitare strada Scurtă din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 116/2021 privind aprobarea prețului pentru lemn de foc în baza prețului de referință, ținânfu-se seama de raportul cerere-ofertă pe specii și sortimente, pentru materialiul lemnos care se va valorifica din fondul forestier proprietatea publică al orașului Cristuru Secuiesc  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 117/2021 privind aprobarea Contractului-cadru de colaborare și prestări cu EMLEKGYAR SRL  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 118/2021 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 119/2021 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 120/2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2021.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 121/2021 privind stabilirea cotei de carburanţi lunar pentru autoutilitara de măturător auto aflat în dotarea Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 122/2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare cadru între Oraşul Cristuru Secuiesc şi Cabinetele medicale individuale de medic de familie care funcţionează în oraş.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 123/2021 privind împuternicirea primarului oraşului cu semnarea Declaraţiei notariale necesară pentru obţinerea certificatului de omologare a unui măturător auto.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 124/2021 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 443/2013, încheiat cu Csibi Mónika.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 125/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 117/2021 privind aprobarea Contractului-cadru de colaborare şi prestări cu S.C. EMLEKGYÁR S.R.L.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 126/2021 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2021.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 127/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic şi agrement” din orașul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr. 6, judeţul Harghita”  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 128/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 85/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014- 2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 129/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiţionale încheiate între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita şi Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 130/2021 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CREȘEI CRISTURU SECUIESC.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 131/2021 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII GRĂDINIȚEI DE COPII ”UGRI-BUGRI” FILIAȘI  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 132/2021 privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII GRĂDINIȚEI NAPSUGÁR DIN CRISTURU SECUIESC  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 133/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale/categoriei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creșei orășenești şi aparatului de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 134/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Cristuru Secuiesc nr. 85/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 135/2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 118/2021 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 136/2021 privind aprobarea ocupării temporare şi asigurării accesului liber pentru S.D.E.E. Harghita pentru realizarea obiectivului de investiții „Extinderea reţea în strada Zata nr. F.N. din Cristuru Secuiesc”.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 137/2021 privind aprobarea ocupării temporare şi asigurării accesului liber pentru S.D.E.E. Harghita pentru realizarea obiectivului de investiții „Extinderea reţea în strada Dávid Ferenc nr. 1 Bl. 3 ANL din Cristuru Secuiesc”.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 138/2021 privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și completați pentru obiectivul de investiție Reabilitare strada George Coșbuc din orașul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 139/2021 privind aprobarea schimbării denumirii şcolii din Filiaş din Şcoala primară „Benedek Elek” în Şcoala gimnazială „Benedek Elek - Filiaş”.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 140/2021 privind aprobarea transformării postului cu studii medii în post cu studii superioare în cadrul Liceului Teologic Unitarian Berde Mózes.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 141/2021 privind aprobarea transformării funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior în funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul SPCLEP şi starea civilă.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 142/2021 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Oraşul Cristuru Secuiesc, Judeţul Harghita din România şi Oraşul Aszód, Judeţul Pest din Ungaria.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 143/2021 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Oraşul Cristuru Secuiesc, Judeţul Harghita din România şi Oraşul Karcag, Judeţul Jász- Nagykun-Szolnok din Ungaria.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 144/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închirere a terenului intravilan, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Timafalvi nr. 101/A.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 145/2021 privind aprobarea evaluării instalaţiei centralei termice din str. Orbán Balázs.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 146/2021 privind aprobarea evaluării unui apartament din str. Orbán Balázs.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 147/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8792/2011.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 148/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8793/2011.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 149/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8932/2011.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 150/2021 privind constituirea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 151/2021 privind alegerea d-nul consilier Pálffy Zoltán ca președinte de ședință.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 152/2021 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în comisia pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 153/2021 privind aprobarea cererilor de finanţare şi a devizelor estimative aferente proiectelor de investiţii care urmează a fi depus de către Consiliul Local Cristuru Secuiesc în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 154/2021 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Reabilitare alei şi trotuare în cart. Kossuth Lajos din oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 155/2021 privind aprobarea modelelor contractelor de servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 156/2021 privind aprobarea colaborării Oraşului Cristuru Secuiesc cu Judeţul Harghita în vederea restabilirii condiţiilor normale de circulaţie pe drumurile judeţene în cazul producerii unor blocaje în traficul rurier.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 157/2021 privind aprobarea nivelului chiriei pentru unele utilaje aflate în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 158/2021 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a unui teren situat în str. Petőfi Sándor nr. 40.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 159/2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale situate în str. Zata.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 160/2021 privind aprobarea iniţierii concesionării unui teren de 40 mp. situat în str. Orbán Balázs nr. 9.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 161/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al oraşului Cristuru Secuiesc, al Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare şi Caietul de sarcini al contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 162/2021 privind aprobarea modificării preţurilor la apă potabilă şi tarifele la canalizare care se va utiliza de S.C. Compania Aquaserv S.A.  pdf
      HOTĂRÂREA nr. 163/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 164/2021 privind aprobarea participării Orașului Cristuru Secuiesc la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public în oraşul Cristuru Secuiesc, județul Harghita”.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 165/2021 privind aprobarea eliminării Orașului Cristuru Secuiesc din Conractul de concesiune nr.101/2003 a serviciului de distribuție a gazelor naturale în localitățile județului Harghita.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 166/2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2021.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 167/2021 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 168/2021 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 169/2021 privind aprobarea tarifelor maxime aplicabile la transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 170/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 957/2021, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 171/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4277/2005, încheiat cu Nagy Csilla Teréz şi Keresztes Ildikó.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 172/2021 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu nr. 1687/881/24.03.2021, încheiat cu Asociaţia CARITAS Alba Iulia.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 173/2021 privind aprobarea Raprotului de evaluare a terenului situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 2.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 174/2021 privind aprobarea Raprotului de evaluare a garajului nr. 14, situat in Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 3, bl P0, scara A.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 175/2021 privind aprobarea vânzării directe al apartamentului cu 2 camere, situat în oraşul Cristuru Secuiesc.  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 176/2021 privind aprobarea închirierii directe a unui teren din str. Timafalvi nr.50  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 177/2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2021  pdf
    HOTĂRÂREA nr. 178/2021 Privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2021  pdf
   

pnrr

Afișări articole
1443890

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search