Hotărâri - 2021

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

     

Hotãrârile consiliului local din anul 2021    

 

 
    HOTÃRÂREA nr. 1/2021 privind aprobarea contractului de închiriere între  Biserica Unitarianã Maghiarã prin Episcopia Unitarianã din Cluj Napoca ºi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”.   pdf
    HOTÃRÂREA nr. 2/2021 privind aprobarea iniþierii concesionãrii unui teren în strada Kordaberek f.n. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 3/2021 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertãþii nr. 10. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 4/2021 privind aprobarea Planului de lucrãri de interes local pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 5/2021 privind aprobarea lucrãrilor ce se executã în cadrul gospodãriei comunale pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 6/2021 privind aprobarea repartizãrii apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 7/2021 privind aprobarea scutirii la plata aprobarea reducerii taxei pentru eliberarea Autoriza?iei de construire pentru proiectul „RESTAURAREA ?I REABILITAREA CONACULUI UGRON (HR-11-m-A-12819)”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 8/2021 privind aprobarea dezmembrãrii a imobilului teren intravilan din oraºul Cristuru Secuiesc, str. Filiaº. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 9/2021 privind aprobarea Planului anual de acþiune privind serviciile sociale administrate ?i finan?ate din bugetul local, pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 10/2021 privind aprobarea actului adi?ional de completare /modificare /prelungire al contractului de concesiune pentru serviciul public de colectarea, transportul ?i depozitarea gunoiului menajer, salubrizarea localitã?ii ?i între?inerea rampei de gunoi nr.261/17.01.2001 pdf
    HOTÃRÂREA nr. 11/2021 privind nominalizarea de cãtre Consiliul Local a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performan?elor individuale ale secretarului general  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 12/2021 privind aprobarea planului listei de investiþii pe anul 2021  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 13/2021 privind alegerea d-nei consilierã Lõrinczi Judit ca pre?edinte de ?edin?ã.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 14/2021 privind aprobarea închirierii directe a unor încãperi din imobilul situat în P-?a Libertãþii nr. 22.  pdf
     Evidenta Proiectelor de Hotariri 2021  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 15/2021 privind aprobarea nivelului de redevenþã datoratã de S.C. RDE HARGHITA S.R.L. pe anul 2021.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 16/2021 privind aprobarea valorii estimative a redevenþei datoratã de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureº pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 17/2021 privind aprobarea încetãrii contractului de concesiune a cabinetului medical Dr. Hadnagy-Makó V. Krisztina, situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Libertãþii nr. 10. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 18/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat de oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 19/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 20/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei „Fehérlófia”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 21/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei „Familia Kolping”. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 22/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Fundaþiei CJD Domus. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 23/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri a Asociaþiei Creºtine de Tineri Convieþuirea. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 24/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri pentru d-l Kádár Péter. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 25/2021 privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clãdiri pentru d-l Maróty Miklós Géza ºi d-a Marótyné Ugron Éva Ágnes. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 26/2021 privind aprobarea repartizãrii apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P5 ap. 18. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 27/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teoretic „Orbán Balázs” ?i lista mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 28/2021 privind convocarea adunãrii proprietarilor de terenuri pentru alegerea reprezentanþilor în Comisia localã pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor din Cristuru Secuiesc. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 29/2021 privind aprobarea reþelei ºcolare din oraºul Cristuru Secuiesc pentru anul scolar 2021-2022. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 30/2021 privind modificarea Regulamentului de funcþionare a Sãlii de sport, situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 14, aprobat cu Hotãrârea nr. 53/2011 ?i aprobarea utilizãrii în mod gratuit al terenului de sport cu suprafa?ã artificialã. pdf
      HOTÃRÂREA nr. 31/2021 privind aprobarea valorificãrii masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publicã al oraºului Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 32/2021 privind darea în folosinþã gratuitã a unui spaþiu sub adresa Pia?a Libertã?ii nr.22.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 33/2021 privind modificarea Statutului ºi Actului constitutiv al ASOCIA?IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ GORDON TÂRNAVA în conformitate cu noile modificãri legislative.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 34/2021 privind aprobarea dezmembrãrii imobilului situat în localitatea Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. B. ap. 2.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 35/2021 privind utilizarea excedentului bugetar din anii preceden?i pentru sec?iunea de dezvoltare pe anul 2021  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 36/2021 privind aprobarea schimbãrii temporare a destina?iei imobilul pentru cazarea copiilor, situat în ora?ul Cristuru Secuiesc, str. Sóskút nr.30  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 37/2021 privind aprobarea Contractului pentru decontarea din bugetul Ministerului Sãnãtã?ii, a cheltuielilor pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de ora?ul Cristuru Secuiesc în alte loca?ii decât cele din cadrul unitã?ior sanitare.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 38/2021 privind constatarea încetãrii de drept a mandatului d-lui consilier Barabás Zoltán ºi declararea vacantã a locului d-lui consilier în Consiliul Local pdf
    HOTÃRÂREA nr. 39/2021 privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanþate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Ora?ului Cristuru Secuiesc. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 40/2021 privind aprobarea contractului de prestãri servicii de publicitate ce se încheie cu S.C. HARGITA LINE S.R.L. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 41/2021 privind aprobarea contului de execuþie a bugetului local pe anul 2020. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 42/2021 privind aprobarea scutirii la plata taxei pe clãdiri pentru Asociaþia „Fiatfalváért”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 43/2021 privind aprobarea închirierii directe a unei încãperi din imobilul din P-þa. Libertãþii nr. 22. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 44/2021 privind aprobarea concesionãrii unui teren din str. Filiaº nr. 39. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 45/2021 privind aprobarea evaluãrii unui .
     HOTÃRÂREA nr. 46/2021 privind aprobarea evaluãrii unui garaj auto situat în subsolul blocului PoA din str. Harghitei repartizãrii locuinþei de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr. 6. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 47/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor ªcolii Gimnaziale „Petõfi Sándor” ?i lista mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar propuse pentru casare. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 48/2021 privind aprobarea înfiinþarea unui serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, la nivelul oraºului Cristuru Secuiesc.  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 49/2021 privind aprobarea valorificãrii masei lemnoase pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea publicã al oraºului Cristuru Secuiesc.  pdf
    HOTÃRÂREA nr. 50/2021 privind înfiinþarea prin reorganizare al Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al Oraºului Cristuru Secuiesc, judeþul Harghita, tip V3.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 51/2021 privind indexarea impozitelor ºi taxelor locale care constau într-o anumitã sumã în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum ?i limitele amenzilor care se fac venit la buget local,pentru anul 2022.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 52/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor oraºului pe anul 2020 ºi lista mijloacelor fixe ?i obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 53/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos” ?i lista mijloacelor fixe ?i obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 54/2021 privind aprobarea încetãrii contractului de închiriere a unui spaþiu din imobilul situat în str. Kriza János nr. 34, cu nr.8472/2016. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 55/2021 privind aprobarea încetãrii contractului de închiriere pentru un teren situat în str. Libertãþii nr. 55, cu nr.1864/2019 pdf
     HOTÃRÂREA nr. 56/2021 privind aprobarea evaluãrii unor terenuri. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 57/2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închirere al apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 58/2021 privind aprobarea documentaþiei concesionãrii unui teren aflat în proprietatea privatã a ora?ului Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 59/2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren din str. Harghitei. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 60/2021 privind aprobarea Notei conceptuale ?i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investi?ii: Creºterea eficienþei energetice ºi gestionarea inteligentã a energiei în clãdirile Cre?ei de copii, a Grãdini?ei Ugri-Bugri din strada Filia? ?i a ?colii Generale Tompa László din localitatea Bete?ti, Cristuru Secuiesc. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 61/2021 privind împuternicirea personanei responsabile din partea oraºului în relaþia cu Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 62/2021 privind aprobarea Contractului nr. IC2/ 7077/2021 ºi a Contractului nr. IC2/7138/2021 cu Consiliul Judeþean Harghita ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Harghita. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 63/2021 privind alegerea d-nul consilier Fazakas Sándor ca pre?edinte de ?edin?ã. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 64/2021 privind modificarea Hotãrârii nr. 122/2020 privind înfiinþarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraºului Cristuru Secuiesc pdf
     HOTÃRÂREA nr. 65/2021 privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al oraºului Cristuru Secuiesc pe anul 2021. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 66/2021 privind aprobarea organigramei, statului de func?ii pentru aparatul de specialitate al primarului oraºului Cristuru Secuiesc, Muzeului „Molnár István”, Bibliotecii orãºeneºti ºi a aparatului propriu al Consiliului Local. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 67/2021 privind aprobarea „Programului general de finanþare nerambursabilã a programelor, proiectelor ºi acþiunilor culturale pe anul 2021”. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 68/2021 privind aprobarea componenþei Comisiei de selecþie privind programele, proiectele ºi acþiunile culturale pe anul 2021. pdf
      HOTÃRÂREA nr. 69/2021 privind aprobarea „Programului anual de finanþare a activitã?ilor de tineret ?i pentru cultele religioase din ora?ul Cristuru Secuiesc” pe anul 2021.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 70/2021 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din oraºul Cristuru Secuiesc pe anul 2021”.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 71/2021 privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, dentiºtilor, asistenþilor medicali ºi a cheltuielilor pentru medicamente ºi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicinã generalã ºi dentarã din unitãþilor sanitare de învãþãmânt.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 72/2021 privind aprobarea actualizãrii Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor al Oraºului Cristuru Secuiesc, jude?ul Harghita.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 73/2021 privind aprobarea Planului de evacuare în situaþii de urgenþã al Oraºului Cristuru Secuiesc, jude?ul Harghita.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 74/2021 privind modificarea sensului de circulaþie în cartierul Kossuth Lajos din oraºul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 75/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” ?i lista mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar propuse pentru casare.  pdf
     HOTÃRÂREA nr. 76/2021 privind aprobarea iniþierii închirerii unui spaþiu din imobilul situat în ora?ul Cristuru Secuiesc, P-þa Libertãþii nr. 22. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 77/2021 privind aprobarea închirerii directe a unui teren cu o suprafaþã de 9 mp., din imobilul situat în P-þa Libertãþii nr. 21. pdf
    HOTÃRÂREA nr. 78/2021 privind aprobarea contractului de concesiune pentru cabinetul medical situat sub adresa str. Libertãþii nr. 10. pdf
     HOTÃRÂREA nr. 79/2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închirere al apartamentului de serviciu situat în oraºul Cristuru Secuiesc. pdf
      HOTÃRÂREA nr. 80/2021 privind aprobarea documenta?iei de atribuire prin închiriere al unei spaþii din clãdirea Centralei Termice din cart. Kossuth Lajos.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 81/2021 privind rectificarea bugetului local al ora?ului Cristuru Secuiesc pe anul 2021.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 82/2021 privind aprobarea transformãrii unui post de la ?coala Gimnazialã „Petõfi Sándor” din oraºul Cristuru Secuiesc.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 83/2021 privind aprobarea constituirii parteneriatului între Jude?ul Harghita prin Consiliul Jude?ean Harghita cu Ora?ul Cristuru Secuiesc, în vederea realizãrii proiectului de finan?are ”Înfiin?area unui Incubator de afaceri sectorial în Ora?ul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritarã 2. ”Îmbunãtãþirea competitivitã?ii întreprinderilor mici ºi mijlocii”, Prioritatea de investi?ie 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii economice a ideilor noi ?i prin încurajarea creãrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 84/2021 privind rectificarea bugetului local al ora?ului Cristuru Secuiesc pe anul2021.  pdf
      HOTÃRÂREA nr. 85/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ?i activitã?ilor prin care va fi implicat Jude?ul Harghita prin Consiliul Jude?ean Harghita ?i Ora?ul Cristuru Secuiesc, privind managementul ºi implementarea proiectului de finan?are ”Înfiin?area unui Incubator de afaceri sectorial în Ora?ul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritarã 2. ”Îmbunãtãþirea competitivitã?ii întreprinderilor mici ºi mijlocii”, Prioritatea de investi?ie 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii economice a ideilor noi ?i prin încurajarea creãrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.  pdf
   

Afișări articole
854277

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2021 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search