Hotărâri- 2016

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Hotărârile consiliului local - 2016

 

1/2016

Privind aprobarea închirierii directe a unui imobil către Asociaţia „Haz a Holnapert – O casă pentru mâine”.

pdf
2/2016

Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

pdf
3/2016

Privind aprobarea nivelului de redevenţă datorată de SC. RDE Harghita SRL. pe anul 2016.

pdf
4/2016

Privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere, încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc, pentru lociunţele ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc.

 pdf
5/2016

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2016.

 
6/2016

Privind aprobarea lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei comunale pe anul 2016.

pdf
7/2016

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” aprobarea modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare.

pdf
8/2016

Privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei pentru valorificarea volumului de masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2015.

pdf
9/2016

Privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.

pdf
10/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Zăvoi Burlan Marian.

pdf
11/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Sorosan Lorant.

pdf
12/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Kibedi Klara.

pdf
13/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Gal Eszter.

pdf
14/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Jakabffy Edit.

pdf
15/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Otves Domokos.

pdf
16/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complemetar lunar pentru Sebesi Klaudia.

pdf
17/2016

Privind aprobarea anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009.

pdf
18/2016

Privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2015.

pdf
19/2016

Privind aprobarea listei persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, beneficiare ale Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

 
20/2016

Privind aprobarea invenatrului bunurilor Şcolii Gimnaziale Petőfi Sándor şi lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf
21/2016

Privind concesionarea directă a transformatorului P=250 kVA situat în str. Harghitei nr. 4, aflat în proprietatea publică a oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
22/2016

Privind modificarea Hotărârii nr. 116/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

pdf
23/2016

Privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren extravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
24/2016

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
25/2016

Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului Molnar Istvan, Bibliotecii orăşeneşti şi aparatului propriu al Consiliului Local.

pdf
26/2016

Privind aprobarea prelungirii contractului de închirirere a locuinţei ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
27/2016

Privind modificarea Hotărârii nr. 134/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 în cadrul primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
28/2016

Privind aprobarea reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc, valabil din 1 septembrie 2016.

pdf
29/2016

Privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren intravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf

30/2016

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 1100 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf

31/2016

Privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată de SC. Compania Aquaserv SA. Tîrgu Mureş, pe anul 2016.

pdf

32/2016

Privind alegerea d-lui consilier Szombatfalvi József ca preşedinte de şedinţă.

pdf

33/2016

Privind aprobarea rezilierii contractului de dare în folosinţă nr. 2088/2003.

pdf

34/2016

Privind aprobarea concesionării unui teren aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 

35/2016

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2016 la Contractul de închiriere nr. 3482/2011.

pdf
36/2016

Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1574/2006.

pdf
37/2016

Privind atribuirea în proprietatea a unui teren din proprietatea Statului Român.

 pdf
38/2016

Privind aprobarea Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret şi pentru cultele religioase din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
39/2016

Pentru aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2016.

pdf
40/2016

Privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
41/2016

Privind aprobarea dezmembrării a imobilului teren extravilan din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
42/2016

Privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
43/2016

Privind transformarea unor funcţii contractuale ca urmare a promovării.

pdf
44/2016

Privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale.

pdf
45/2016

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristurtu Secuiesc pe anul 2016.

pdf
46/2016

Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2015.

pdf
completare:
pdf
47/2016

Privind aprobarea inventarului bunurilor oraşului pe anul 2015, lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare.

pdf

48/2016

Privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a Vilei Învăţământului situat în zona de agrement Soskut.

pdf
49/2016

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6241/2009.

 pdf
50/2016

Privind aprobarea exploatării şi valorificării a volumului de masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
51/2016

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de a vota în Adunarea Generală a ADI. „Aqua Invest Mures” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş.

pdf
52/2016

Privind mandatarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil de a vota în Adunarea Generală a ADI. „Aqua Invest Mureş” aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de SC. Compania Aquaserv SA.

pdf
53/2016

Privind aprobarea bilanţului contabil al SC. Acatel SRL. pe anul 2015.

pdf
54/2016

Privind modificarea contractului de închiriere nr. 9568/2009.

pdf
55/2016

Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2437/2012.

pdf
56/2016

Privind aprobarea închirierii unui teren cu suprafaţa de 15 mp. din domeniul public al oraşului.

pdf
57/2016

Privind aprobarea listei mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare, aflate în inventarul Liceului Teoretic „Orbán Balázs”.

pdf
58/2016

Privind aprobarea listei mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare, aflate în inventarul Liceului Teologic Unitarian „Berde Mozes”.

pdf
59/2016

Privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată de SC. Compania Aquasrev SA. Tîrgu Mureş pe anul 2015.

pdf
60/2016

Privind concesionarea unui teren cu suprafaţa de 50 mp., aflat în proprietatea oraşului.

 pdf
61/2016

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL. , situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P0 sc. A.

pdf
62/2016

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi valorici pentru unele lucrări de investiţii.

pdf
63/2016

Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.

pdf

64/2016

Privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
65/2016

Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
66/2016

Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin de domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
67/2016

Privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care aclătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
68/2016

Privind aprobarea închirierii directe a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
69/2016

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
70/2016

Privind primirea/transmiterea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani Consiliului Local Cristuru Secuiesc a echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita” Cod SIMIS 48427.

pdf
71/2016

Privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectelor depuse de cultele religioase în cadrul „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret şi a cultelor religioase din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2016, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc.

pdf
72/2016

Pentru modificarea Hotărârii nr. 134/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 în cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
73/2016

Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Cristuru Secuiesc, începând cu 15 mai 2016.

pdf
74/2016

Privind aprobarea închirierii directe a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
75/2016

Privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
76/2016

Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile din 5 iunie 2016, ce compun Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
77/2016

Privind constituirea Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
78/2016

Privind alegerea preşedintelui de sedinţă a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
79/2016

Privind alegerea viceprimarului oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
80/2016

Privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
81/2016

Privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 1306 mp., aflat în proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

 pdf
82/2016

Privind aprobarea acordării distincţiei onorifice PRO URBE al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2016.

pdf
83/2016

Privind aprobarea unui Plan Urbanistic – oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
84/2016

Privind acceptarea unei donaţii.

pdf
85/2016

Privind transformarea unor funcţii contractuale ca urmare a promovării şi înfiinţarea unui post de arheolog.

pdf
86/2016

Privind transformarea unor funcţii publice de execuţie.

pdf
87/2016

Privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
88/2016

Privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
89/2016

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici şi Devizul general pentru lucrările de investiţii „Reabilitarea străzii David Ferencz”.

pdf
90/2016

Privind delegarea d-nei Farkas Maria pentru depunerea declaraţiilor contabile al SC. ACATEL SRL. pe perioada suspendării activităţii acestuia, la ANAF.

pdf
91/2016

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
92/2016

Privind aprobarea contractului de închiriere între Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”

pdf
93/2016

Privind  aprobarea ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc

pdf
94/2016

Privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de intervenţie nr. 2833/2008, încheiat cu Asociaţia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din oraşul Cristuru Secuiesc

pdf
95/2016

Privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la contractul de închiriere nr. 7042/2014

pdf
96/2016

Privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc, devenite disponibile în urma reabilitării staţiei de epurare

pdf
97/2016

Privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de pioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

pdf
98/2016

Privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita

 pdf
99/2016

Privind aprobarea unificării parcelare a terenurilor extravilane din oraşul Cristuru Secuiesc, Jézuskiáltó

pdf
100/2016

Privind aprobarea dezmembrării a imobilului terenu intravilan din oraşul Cristuru Secuiesc

pdf
101/2016

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016

pdf
102/2016

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de salubrizare al oraşului Cristuru Secuiesc, precum şi actul adiţional la Contractul de delegare nr. 261/2001, încheita cu S.C. AVE Salubritate Harghita S.R.L.

pdf
103/2016

Privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc

pdf
104/2016

Privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru László Margit

 pdf
105/2016

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici şi Devizul general pentru lucrările de investiţii „Reabilitarea străzii Dávid Ferencz”

pdf
106/2016

Privind alegerea d-lui consilier Simó Béla ca preşedinte de şedinţă

pdf
107/2016

privind alegerea d-lui consilier Gálfalvi Gheorghe Alexandru ca preşedinte de şedinţă

pdf
108/2016

privind alegerea d-lui consilier Gálfalvi Gheorghe Alexandru ca preşedinte de şedinţă

pdf
109/2016

privind aprobarea modelului Contractelor de prestări servicii publice de salubrizare, utilizate de S.C. RDE Harghita S.R.L.

pdf
110/2016

privind transformarea unor funcţii contractuale

pdf
111/2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 în cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc

pdf
112/2016

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unități administrativ-teritoriale ale judeţului Mureş

pdf
113/2016

privind aprobarea participării oraşului Cristuru Secuiesc la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON”

pdf
 114/2016

privind aprobarea, în vederea depunerii, unei solicitări către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru construire de locuinţe de serviciu în oraşul Cristuru Secuiesc

pdf
 115/2016

Privind modificarea Hotărârii nr. 93/2016 a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc privind aprobarea ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.

pdf
116/2016

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
117/2016

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017.

pdf
118/2016

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

pdf
119/2016

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi valorici pentru investiţia „Înfiinţare Centru Horticol – Învăţare în natură” în oraşul Cristuru Secuiesc.

pdf
 
120/2016

Privind atribuirea în proprietate a unui tere din proprietatea Statului Român.

pdf
121/2016

Privind modificarea Hotărârii nr. 166/2008 al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane juridice şi a cetăţenilor pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul oraşului Cristuru Secuiesc pentru buna gospodărire a localităţii şi resectarea normelor de igienă.

pdf
122/2016

Privind aprobarea exploatării şi utilizării a volumului de masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

pdf
123/2016

Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe scoiale, situate în str. Zata.

pdf

124/2016

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3196/2008.

pdf
125/2016

Privind modificarea Hotărârii nr. 96/2016 al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc, devenite disponibile în urma reabilitării staţiei de epurare.

pdf
126/2016

Privind aprobarea prelungirii contractului de închirier nr.4773/2016.

pdf
127/2016

Privind prelungirea contractului pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1343/2014, încheiat cu Caritas Alba Iulia.

pdf
128/2016

Privind prelungirea unor contracte de inchiriere incheiate de orasului Cristuru Secuiesc

pdf
129/2016

Privind rectificarea bugetului local al orasului Cristuru Secuiesc pe anul 2016

pdf
130/2016

Privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren, situat in orasul Cristuru Secuiesc, str. Zata

pdf
131/2016

Privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2017 pentru inchirierea spatiilor si terenurilor aflate in proprietatea publica si privata a orasului Cristuru Secuiesc

 pdf
132/2016

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5060/2014

pdf
133/2016

Pentru stabilirea plafonului fiscale restante la bugetul local, care se publica pe pagina de internet

 pdf
134/2016

Privind aprobarea acordarii bugetului personal complementar lunar pentru Laszlo Margit

 pdf
135/2016

Privind aprobarea acordarii bugetului personal comlementar lunar pentru Kibedi Klara

 pdf
136/2016

Privind aprobarea acordarii bugetului personal complementar lunar pentru Gal Eszter

 pdf
137/2016

Privind aprobarea acordarii bugetului personal complementar lunar pentru Jakabffy Edit

 pdf
138/2016

Privind aprobarea acordarii bugetului personal complementar lunar pentru Otves Domokos

 pdf
139/2016

Privind aprobarea acordarii bugetului personal complementar lunar pentru Sebesi Klaudia

 pdf
140/2016

Privind stabilirea consumului normat pentru autoturismul Ford Transit Custom Kombi, aflat in proprietatea orasului Cristuru Secuiesc, in dotarea Compartimentului de Politie Locala

pdf
141/2016

Privind aprobarea Actului aditional nr. 8 la Contactul de concesiune nr. 6025/1617/2006, incheiat cu S.C. TELEMOBIL S.A. Bucuresti

pdf
142/2016

Privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos” si lista obiectelor de inventar propuse pentru casare

pdf
143/2016

Privind aprobarea contractului de inchiriere pentru Cabinetul medical „Obstetrica-ginecologie” situat in orasul Cristuru Secuiesc

pdf
 144/2016

Privind alegerea d-ei consiliera Faluvegi Bartha Noemi ca presedinte de sedinta

pdf
 145/2016

Privind rectificarea bugetului local al orasului Cristuru Secuiesc pe anul 2016

pdf

pnrr

Afișări articole
1421248

Mit jelent neked az EU?
Zenta testvérvárosunk felmérése az alábbi képre kattintva elérhető:flag of european union

Primaria Oraşului Cristuru Secuiesc acum se poate vizita si pe facebook!
facebook like logo vector 400x400

copyright (c) 2011-2024 - Oraşul Cristuru Secuiesc    |    hosting by gsystems.ro

Search